آموزش جامع حال کامل استمراریPresent Perfect Continuous) B1_B2)

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

همانطور که به خوبی میدانید بعداز یادگیری گرامر پایه زبان انگلیسی اصولا شما باید توانایی آن را داشته باشید که…

195
49,000 تومان

آموزش جامع گرامر حال کامل(present perfect) A2-B1

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

همانطور که به خوبی میدانید بعداز یادگیری گرامر پایه زبان انگلیسی اصولا شما باید توانایی آن را داشته باشید که…

985
49,000 تومان