آموزش جامع حال کامل استمراریPresent Perfect Continuous) B1_B2)

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

همانطور که به خوبی میدانید بعداز یادگیری گرامر پایه زبان انگلیسی اصولا شما باید توانایی آن را داشته باشید که…

0
49,000 تومان

آموزش جامع گرامر حال کامل(present perfect) A2-B1

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

همانطور که به خوبی میدانید بعداز یادگیری گرامر پایه زبان انگلیسی اصولا شما باید توانایی آن را داشته باشید که…

0
49,000 تومان