آموزش گرامر

کاربرد would در گرامر زبان انگلیسی (به زبان ساده)

Would یک فعل کمکی است – یک فعل کمکی معین. ما عمدتاً برای موارد زیر استفاده می کنیم:

در مورد گذشته صحبت کنید
در مورد آینده در گذشته صحبت کنید
حالت مشروط را بیان کند
ما همچنین برای توابع دیگر، مانند:

ابراز تمایل، درخواست و پرسش مودبانه، نظر یا امید، آرزو و پشیمانی

ساختار would

ساختار اصلی برای would این است:

subject + auxiliary verb
would
+ main verb

توجه داشته باشید که:

فعل کمکی would غیرقابل تغییر است. فقط یک شکل وجود دارد: would
فعل اصلی معمولاً به صورت پایه است (He would go).
با جملات مثبت، منفی و سوالی دوباره به ساختار اصلی نگاه کنید:

… + فعل اصلی جمله + would + فاعل

 main verb
base
not auxiliary
would
subject

tea.

like not would I

+

go.

not would She

_

help؟

not you Would

؟

توجه داشته باشید که فعل اصلی گاهی اوقات به شکل زیر است:

have + past participle (He would have gone)
be + -ing (He would be going)
فعل اصلی نمی تواند به مصدر باشد. ما نمی توانیم بگوییم: He would to like coffee

مراقب باش! توجه داشته باشید که همان شکل کوتاه ‘d را داشته باشد:

He’d finished = He had finished
او تمام شد = او تمام کرده بود.

He’d like coffee = He would like coffee
قهوه می خواست = قهوه می خواست

ساختار منفی would

برای منفی کردن، کافی است فعل کمکی would را به wouldn’t تغییر دهید. البته در موقعیت‌های رسمی بهتر است از would not برای ساختار منفی استفاده کرد.

She would not go
او احتمالا نمی‌آید.

This darn washing machine wouldn’t turn on this morning.
این ماشین لباسشویی لعنتی امروز صبح روشن نمی‌شود.

There wouldn’t be any food in the house.
هیچ غذایی در خانه وجود نخواهد داشت. (احتمالا هیچ غذایی در خانه نیست)

Your father would not approve.
پدرت احتمالا قبول نخواهد کرد.

ساختار جمله پرسشی با would

برای جملات پرسشی ، دو ساختار کلی داریم:

جملات پرسشی «بله یا خیر» (Yes/No Questions)
برای سوالی کردن این عبارت، فعل کمکی would را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم. به‌عبارت دیگر، جای فاعل جمله و فعل کمکی را عوض می‌کنیم.

Would that be a good idea؟
ایده خوبی خواهد بود؟

Would you help me, please؟
ممکن است به من کمک کنی، لطفا؟

Well, we’ve given you a lot of information. Would you like to practice now؟
خوب ، ما اطلاعات زیادی به شما داده‌ایم. آیا دوست دارید الان تمرین کنید؟

جملات پرسشی با «کلمه‌های پرسشی» (Wh-questions)

اگر از کلماتی سوالی مانند wh برای سوالی کردن این عبارت استفاده می‌کنید، باید این کلمات را در ابتدای جمله به‌کار ببرید. سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی would و فاعل جمله خود را بسازید.

Where would you drink your tea؟
کجا دوست دارید چای‌تان را بنوشید؟

Who would help us؟
چه کسی به ما کمک می‌کند؟

برای بیان فرض و احتمال

هرگاه بخواهیم اطمینان یا احتمال خود را درباره موضوعی در گذشته‌ی نزدیک به آینده نشان دهیم، از would استفاده می‌کنیم:

A: There was a woman here just now asking about renting the car.
همین الان زنی اینجا بود که درباره اجاره ماشین می‌پرسید.

B: That would be Ms. Smith. She is one of my old friends.
|احتمالا خانم اسمیت بوده است. او یکی از دوستان قدیمی من است.

استفاده از would برای گذشته

ما اغلب از would به عنوان نوعی زمان گذشته برای will یا going to استفاده می کنیم:

Even as a baby, he knew that he would succeed in life
حتی در کودکی می دانست که در زندگی موفق خواهد شد.

I thought it would rain so I brought my umbrella.
فکر کردم بارون میاد پس چترمو آوردم.

استفاده از would به عنوان نوعی زمان گذشته از will یا going to در گفتار گزارش شده رایج است:

She said that she would buy some eggs. (“I will buy some eggs.”)
او گفت که تخم مرغ می خرد. (“من مقداری تخم مرغ خواهم خرید.”)

The candidate said that he wouldn’t increase taxes. (“I won’t increase taxes.”)
نامزد گفت که مالیات را افزایش نمی دهد. (“من مالیات را افزایش نمی دهم.”)

Why didn’t you bring your umbrella؟ I told you it would rain! (“It’s going to rain.”)
چرا چترت را نیاوردی؟ بهت گفتم بارون میاد! (“باران خواهد بارید.”)

ما اغلب برای صحبت نکردن در مورد امتناع های گذشته از عبارت استفاده می کنیم:

He wanted a divorce but his wife would not agree
او می خواست طلاق بگیرد اما همسرش قبول نکرد.

Yesterday morning, the car wouldn’t start
دیروز صبح ماشین روشن نشد.

ما گاهی اوقات هنگام صحبت کردن در مورد رفتار معمول گذشته از will (به جای  used to) استفاده می کنیم:

Every weekday my father would come home from work at 6pm and watch TV
پدرم هر روز هفته ساعت ۶ عصر از سر کار به خانه می آمد و تلویزیون تماشا می کرد.

Every summer we’d go to the seaside
هر تابستان به ساحل می رفتیم.

Sometimes she’d phone me in the middle of the night
گاهی نصف شب با من تماس می گرفت.

We would always argue. We could never agree.
ما همیشه دعوا می کردیم. ما هرگز نتوانستیم توافق کنیم.

برای آینده در گذشته

وقتی در مورد گذشته صحبت می کنیم، می توانیم برای بیان چیزی که در زمانی که صحبت می کنیم اتفاق نیفتاده است، استفاده کنیم:

In London she met the man that she would one day marry
او در لندن با مردی آشنا شد که روزی با او ازدواج خواهد کرد.

He left 5 minutes late, unaware that the delay would save his life
او با ۵ دقیقه تاخیر رفت، غافل از اینکه این تاخیر جانش را نجات می دهد.

برای جملات شرطی

ما اغلب برای بیان شرط های دوم و سوم استفاده می کنیم:

If he lost his job he would have no money
اگر کارش را از دست می داد، پولی نداشت.

If I had won the lottery I would have bought a car
اگر در لاتاری برنده شده بودم، یک ماشین می خریدم.

با استفاده از ساختار شرطی یکسان، ما اغلب در هنگام مشاوره از if استفاده می کنیم:

من اگه جای تو بودم اینو نمیخوردم
اگه من جای تو بودم رد میکردم
اگر از من می پرسیدی، می گفتم باید بروی.
گاهی اوقات شرط “قابل تفهیم” است و لازم نیست بند” if” وجود داشته باشد:

Someone who liked John would probably love John’s father. (If someone liked John they would probably love John’s father.)
کسی که جان را دوست داشته باشد احتمالاً عاشق پدر جان خواهد بود. (اگر کسی جان را دوست داشت، احتمالاً پدر جان را دوست داشت.)

You’d never know it. (for example: If you met him you would never know that he was rich.)
شما هرگز آن را نمی دانید. (به عنوان مثال: اگر او را ملاقات می کردید هرگز نمی فهمید که او ثروتمند است.)

Why don’t you invite Mary؟ I’m sure she’d come
چرا مریم را دعوت نمی کنی؟ من مطمئن هستم که او می آمد.

اگرچه همیشه یک فعل اصلی وجود دارد، اما گاهی اوقات آن را می فهمند (بیان نمی کنند) مانند:

I’d like to stay. | I wish you would. (would stay)
دوست دارم بمانم | کاش می کردی (می ماند)

علاوه بر این می‌توان بعد از ساختار “would like” به جای فعل به شکل اصلی، از یک عبارت اسمی برای نشان دادن علاقه به چیزی استفاده کرد.

Ask your friend if she would like for some cake.
از دوستت بپرس آیا کمی کیک میل دارد؟

Do you think he’d come؟ | I’m sure he would. (would come)
فکر می کنی او بیاید؟ | من مطمئن هستم که او این کار را خواهد کرد. (خواهد آمد)

Who would help us؟ | John would. (would help us)
چه کسی به ما کمک می کند؟ | جان. (به ما کمک می کند)

would برای میل یا تمایل

I’d love to live here
من دوست دارم اینجا زندگی کنم.

Would you like some coffee
آیا قهوه میل دارید؟

What I’d really like is some tea
چیزی که من واقعاً دوست دارم چای است.

would برای درخواست ها و سوالات مودبانه

Would you open the door, please؟ (more polite than: Open the door, please.)
لطفا در را باز کنید؟ (مودب تر از: لطفاً در را باز کنید.)

Would you go with me؟ (more polite than: Will you go with me؟)
با من میای؟ (مودب تر از: با من می روی؟)

Would you know the answer؟ (more polite than: Do you know the answer؟)
آیا پاسخ را می‌دانید؟ (مودب تر از: آیا جواب را می‌دانید؟)

What would the capital of Nigeria be؟ (more polite than: What is the capital of Nigeria؟)
پایتخت نیجریه چه خواهد بود؟ (مودب تر از: پایتخت نیجریه کدام است؟)

بیان درخواست مودبانه

برای بیان درخواست بسیار مودبانه و رسمی از would استفاده می‌کنیم.

Would you please clean the yard for me؟
ممکن است حیاط را برای من تمیز کنی؛ لطفا؟

Would you make dinner؟
ممکن است شام درست کنی؟

 عدم توانایی یا بی‌میل به انجام یک کار در گذشته

برای بیان توانمندی یا میل به انجام کاری در زمان گذشته، از would استفاده می‌کنیم. البته ساختار منفی در این حالت بیشتر کاربرد دارد.

This washing machine wouldn’t turn on this morning.
این ماشین لباسشویی امروز صبح نمی‌توانست روشن شود. (روشن نمی‌شد)

My grandma wouldn’t eat previous night’s leftovers. She would say they were stale.
.مادربزرگم غذای شب گذشته را نمی‌خورد. او می‌گوید آن‌ها مانده هستند.

برای عدم اطمینان

He would seem to be getting better. (less certain than: He seems to be getting better.)
به نظر می رسد که او در حال بهتر شدن است. (کمتر مطمئن از: به نظر می رسد که او در حال بهتر شدن است.)

It would appear that I was wrong. (less certain than: It appears that I was wrong.)
به نظر می رسد که من اشتباه می کردم. (کمتر مطمئن از: به نظر می رسد که من اشتباه می کردم.)

برای اظهار نظر توهین آمیز

They would say that, wouldn’t they
آنها می گفتند، اینطور نیست؟

John said he didn’t steal the money. | Well, he would, wouldn’t he؟
جان گفت که او پول را ندزدیده است. | خوب، او این کار را می کرد، اینطور نیست؟

برای تاسف (شاعرانه/نادر)

این استفاده نادر، شاعرانه یا ادبی از would ساختار عادی را ندارد:

Would that it were true! (If only it were true! We wish that it were true!)
کاش حقیقت داشت! (اگر درست بود! آرزو می کنیم که درست باشد!)

Would that his mother had lived to see him become president.
کاش مادرش زنده می ماند تا او رئیس جمهور شود.

would برای نظر یا امید

از فعل کمکی would به‌همراه افعال think (فکر کردن) و expect (انتظار داشتن) برای بیان نظرمان به شکل محترمانه‌تر و رسمی‌تر استفاده می‌کنیم.

One would have thought that the situation would be improved by now.
ممکن بود کسی تصور کند شرایط تا الان بهبودیافته است.

They would expect that the board of directors will disagree with this offer.
آن‌ها انتظار داشتند هیئت مدیره با ابن پیشنهاد مخالفت کند.

توجه: می‌توان بعد از would یک کلمه پرسشی بکار برد و بدین شکل نظر کسی را مودبانه پرسید.

What would you suggest they do first؟
به آنها پیشنهاد می کنید ابتدا چه کاری انجام دهند؟

I would imagine that they’ll buy a new one
من فکر می کنم که آنها یک جدید بخرند.

I suppose some people would call it torture
گمان می‌کنم بعضی‌ها اسمش را شکنجه بگذارند.

I would have to agree
من باید موافقت کنم.

I would expect him to come.
من انتظار دارم او بیاید.

Since you ask me I’d say the blue one is best.
از آنجایی که از من می پرسید، من می گویم آبی بهترین است.

بیان پیشنهاد به صورت مودبانه

از فعل کمکی would به‌همراه اول شخص برای بیان پیشنهاد مودبانه استفاده می‌شود. در این حالت، معمولا از “if I were you” در ابتدا یا انتهای جمله استفاده می‌شود.

would apologize to the teacher if I were you.
اگر جای تو بودم از معلم معذرت خواهی می‌کردم.

توجه: اگر بخواهیم این حالت را برای دوم شخص یا سوم شخص بکار ببریم، از فعل to be و صفاتی مانند wise(عاقل)/ smart(باهوش)/ … استفاده می‌کنیم.

We think he would be wise to be more careful with his phone.
ما فکر می‌کردیم او (به اندازه کافی) عاقل هست که بیشتر مراقب موبایلش باشد.

would  برای آرزو

I wish you would stay. (I really want you to stay. I hope you will stay.)
کاش می ماندی (من واقعاً می خواهم که بمانی. امیدوارم بمانی.)

They don’t like me. I’m sure they wish I’d resign.
آنها من را دوست ندارند. مطمئنم که ای کاش استعفا می دادند.

توجه داشته باشید که همه این موارد استفاده از نوعی فاصله یا دوری را بیان می کند:
دوری در زمان (زمان گذشته)
دور بودن احتمال یا احتمال
دوری بین سخنرانان (رسمی، ادب)
برای فرض یا انتظار

That would be Jo calling. I’ll answer it
این می تواند جو تماس بگیرد. من به آن پاسخ خواهم داد.

We saw a police helicopter overhead yesterday morning. | Really؟ They would have been looking for those bank robbers.
دیروز صبح یک هلیکوپتر پلیس را دیدیم. | واقعا؟ آنها به دنبال آن سارقان بانک بودند.

جملات شرطی

از would در جملات شرطی نوع دوم (second conditionals) استفاده می‌شود. جملات شرطی نوع دوم برای بیان شرط در حالت غیرممکن یا با احتمال کم بکار می‌روند.

If we had left earlier, we would have been able to stop off for a coffee on the way.
اگر زودتر رفته بودیم، می‌توانستیم در راه برای (نوشیدن) قهوه توقف کنیم.

If we went to Chile, we’d have to go to Argentina as well. I’d love to see both.
.اگر به شیلی می‌رفتیم ، باید به آرژانتین نیز می‌رفتیم. من دوست دارم هر دو را ببینم

جایگزین‌های فعل کمکی would

فعل کمکی would را در بسیاری از موارد می‌توان با افعال مُدال دیگر عوض کرد. به‌عنوان مثال، در جملات شرطی نوع دوم می‌توان فعل کمکی could یا might را جانشین would کرد. البته معنی جمله کمی تغییر خواهد کرد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

If I had $1000, I could buy a new mobile phone.
اگر ۱۰۰۰ دلار داشتم، می‌توانستم یک موبایل جدید بخرم.

در این مثال، احتمال انجام شدن جمله‌ی نتیجه بیشتر است.

If I were younger, I might go up to the top of the tree.
اگر جوان‌تر بودم ، ممکن بود تا نوک درخت بالا بروم.

در این مثال، احتمال انجام دادن جمله‌ی نتیجه ضعیف است.

علاوه بر این، در انگلیسی بریتیش از should به جای would برای ایجاد حالت مودبانه‌تر و رسمی‌تر استفاده می‌شود.

.I should apologize to the teacher if I were you
اگر جای تو بودم، می‌بایستی از معلم عذرخواهی می‌کردم.

جمع‌بندی و نتیجه گیری

فعل کمکی would جزء افعال مُدال است که کاربردهای فراوانی در زبان انگلیسی دارد. شما ممکن است فعل کمکی would را در جملات شرطی نوع دوم دیده باشید.  این فعل کمکی مُدال را می‌توان در زمان گذشته به جای will  برای اشاره به کارهایی که احتمالا در آینده انجام می‌شود، بکار برد. همچنین، در برخی موارد فقط برای رسمی نشان دادن موقعیت استفاده می‌شود.

این‌ها دو نمونه از موارد استفاده متعدد فعل کمکی would است.
امیدواریم این مقاله از آکادمی میرا برای شما زبان اموزان عزیز مفید واقع شده باشد و توانسته باشیم به خوبی تمام نکات مربوط به کاربرد would را برای شما بازگو کرده باشیم. اگر سوالی در رابطه با ساختار یا کاربرد این فعل کمکی مدال دارید، لطفا پرسش خود را در قالب کامنت به ما منتقل کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا