آموزش گرامر

کلمات پرسشی با wh | سوالات wh در انگلیسی | انواع wh ها

دو نوع سؤال اصلی وجود دارد: سؤالات بله/خیر و سؤال WH-. سوالات WH سوالاتی هستند که با کلمات WH شروع می شوند، از جمله:what, when, where, who, whom, which, whose, why and how.
غیر از سوالات بله/خیر که بدون واژه پرسشی ساخته می‌شوند، تمام سوالات در زبان انگلیسی با این هفت واژه ساخته می‌شوند.

از کلمات سوالی برای پرسیدن در مورد ویژگی های خاص، زمان ها، مکان ها، افراد و غیره استفاده می شود. در زیر لیستی از کلمات سوالی و جملات مثال آمده است:

How often do they visit their parents?
آنها چند وقت یکبار والدینشان را میبینند؟

What time does the train leave?
قطار چه ساعتی حرکت میکند؟

نوشته های مشابه

Who are you talking to?
داری با چه کسی حرف میزنی؟

گرامر مربوط به wh ها

به مثال های بالا با دقت نگاه کنید و سعی کنید ساختار و نحوه ی ساختن سوال wh دار را حدس بزنید. به چه قسمت هایی برای درست کردن سوال نیاز داریم؟

۱) Wh: اولین جز در ساخت سوال آوردن کلمه wh دار و یا عبارت wh دار است. این کلمات و عبارات در سوالات بالا به این ترتیب هستند:

What, where, how often, what time, who

۲) فعل کمکی: دومین جز در ساخت سوال آوردن فعل کمکی یا همان auxiliary verb یا همان helping verb هست. نمونه هایی از این افعال عبارتند از:

Do, be, have

اینها ریشه ی افعال هستند پس حالت صرف شده ی آنها هم بسته به زمان و فاعل جمله باز هم فعل کمکی به حساب می آید. فرم های صرف شده ی این افعال عبارتند از:

Do: do, does, did

Be: am, is, are, was, were, been, being, be

Have: have, has, had

حتما دقت کنید که افعال کمکی مدال یا همان modal auxiliary verbs هم جز دسته ی افعال کمکی هستند.

مانند:

Can (توانستن), should (باید), might (احتمال), must (اجبار), …

افعال کمکی در سوالات بالا به ترتیب:

Is, has, do, does, are

هستند.

۳) Subject: سومین جز در ساختن سوال در انگلیسی آوردن فاعل است. فاعل میتواند یک اسم باشد مانند Mike, Sara, Jack، میتواند یک ضمیر فاعلی باشد مانند she, he, I, we, you, they و یا میتواند یک گروه اسمی باشد مانند

Your children (بچه های شما), you and your friends (تو و دوستات), my mother (مادرم)

در مثال های بالا فاعل ها به ترتیب:

Mike, she, they, the train, you

هستند.

۴) Main verb: و آخرین جز در سوال ساختن در انگلیسی آوردن فعل اصلی جمله است. دقت کنید که اگر در یک سوال فعل کمکی do, does, did و یا هر کدام از افعال کمکی مدال آمده باشد باید فعل اصلی جمله به صورت ساده بیاید.

برای مثال:

What should I do?

باید چه کار کنم؟

در این مثال فعل کمکی should است که یک مدال است. پس فعل اصلی جمله که do است ساده آمده است. اگر غیر از این باشد جمله از لحاظ گرامری غلط است.

What should I doing?

Where did they go?

آنها کجا رفتند؟

They went home.

آنها به خانه رفتند.

فعل کمکی جمله did است پس فعل اصلی go ساده نوشته میشود. پس جمله ی زیر غلط است:

Where did they went?

در مثال های بالا فعل های اصلی به ترتیب:

Doing, traveled, visit, leave, talking

هستند.

در انتهای سوال علامت سوال را فراموش نکنید!!!

پس گرامر مربوط به wh ها و ساختار سوال wh دار به این صورت است:

Wh- word + فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی ?

اگر سوال ما ادامه داشت باید ادامه ی آن را بعد از آوردن این چهار جز بنویسیم.

برای مثال:

What did you do last night?

دیشب چه کار کردی؟

I watched TV.

من تلویزیون تماشا کردم.

۱) کلمه ی wh دار what است.

۲) فعل کمکی did است.

۳) فاعل you است.

۴) فعل اصلی do است.

۵) ادامه ی سوال last night است

۶) علامت سوال

نحوه ساختن سوال با کلمات wh

برای ساختن جمله پرسشی با واژه‌های wh ابتدا باید جمله خبری را به پرسشی تبدیل کنیم، یعنی جای فاعل و فعل کمکی را عوض می‌کنیم. بعد قسمتی از جمله که می‌خواهیم درباره‌اش سوال بپرسیم را حذف می‌کنیم و در نهایت واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله می‌آوریم. به مثال‌های زیر نگاه کنید:

 

 

 

Question words

کاربرد

مثال

What

برای پرسیدن در مورد چیزها استفاده می شود

– ?What are you doing

– ?What do you think about the movie

When

برای پرسیدن در مورد زمان استفاده می شود

– ? When will the meeting start

– ? When are you leaving

Where

برای پرسیدن درباره مکان‌ها استفاده می‌شود

– ?Where’s my bag

– ? Where do you live

Who

برای پرسیدن در مورد افراد استفاده می شود

– ? Who do you love the most in your family

– ?Who told you that story

Whom

برای پرسیدن درباره افراد (مفعول فعل) استفاده می شود

– ?Whom did you see in the morning?  I saw Mr. Mark, my English teacher.

– Whom was Jim talking to? He was talking to Jack, his new  roommate

Which 

برای پرسیدن درباره انتخاب‌ها استفاده می‌شود

– ?Which one do you choose? The left or right

– ?Of all the drinks in the menu, which one would you like

Whose

برای پرسیدن درباره مالکیت استفاده می‌شود

– ?Whose pencil is this? Is it yours

– ?Whose books are these

Why

برای پرسیدن دلایل/دلایل استفاده می شود

– .Why did it happen? I didn’t understand

-? Why is he crying

How

برای پرسیدن درباره نحوه/روند استفاده می‌شود

– .How can you explain this problem? Please tell us

-?How can you get here

 

چگونه سوالات WH را بسازیم؟

۱. با فعل کمکی
کلمه Wh + فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی …؟

افعال کمکی افعال کمکی هستند (نه افعال اصلی).
افعال کمکی رایج عبارتند از be, do, have. Others are will, shall, would, can, could, must, should, may, might و غیره هستند.

?What do you do for a living
برای امرار معاش چه کار می کنی؟

?Why should we read books
چرا باید کتاب بخوانیم؟

?When is she coming
او کی می آید؟

what

what به معنای (چه , چی) است و برای سوال درباره ی شخص یا چیزی به کار برده می شود.

?what did you tell them
به آنها چی گفتی؟

I told them the truth.
حقیقت را بشون گفتم

?what do you do
شغلت چیه؟

I am an engineer.
مهندس هستم.

what have they done?
آنها چیکار کردند؟

they have broken the window.
آنها پنجره را شکستند.

۲. بدون هیچ فعل کمکی

(زمانی که کلمات WH جایگزین موضوعات از قبل شده اند)
کلمه Wh + فعل اصلی …؟

?What happened to Peter
چه اتفاقی برای پیتر افتاد؟

.A bad accident happened to him today
امروز تصادف بدی برایش اتفاق افتاد.

?Who won the game
چه کسی بازی را برد؟

.Tio won the game
تیو بازی را برد.

?Who gave you this present
چه کسی این هدیه را به شما داده است؟

.My cousin gave me this present
پسرخاله ام این هدیه را به من داد.

 پاسخ به سوالات WH

What
چی؟

?What is it
چیست؟

.It’s a table
یک میز است.

?What color is your dress
لباست چه رنگیه؟

.It’s purple
بنفش است.

?What is your mom doing
مامانت چیکار میکنه؟

.She’s cooking in the kitchen
او در آشپزخانه آشپزی می کند.

?What do you think about the party
نظر شما در مورد مهمانی چیست؟

.Well. It’s fun. I like the music best
خوب. خوش می گذرد. من موسیقی را بیشتر دوست دارم.

?What will happen if our team loses this time
اگر تیم ما این بار شکست بخورد چه اتفاقی می افتد؟

.We’ll be out of the game
ما از بازی خارج خواهیم شد

۲. When
چه زمانی؟

when به معنای ( کی , چه وقت ) است و برای زمان استفاده می شود.

?When will the train arrive
قطار کی می رسد؟

.The train will arrive in 30 minutes
قطار ۳۰ دقیقه دیگر می رسد.

?When does she get up
کی بلند میشه؟

.She gets up at 6 am
ساعت ۶ صبح از خواب بیدار می شود.

?When did the party end
جشن کی تموم شد؟

.It ended before 8 pm
قبل از ساعت ۸ شب تمام شد.

?When are you going to visit James
کی قراره به دیدن جیمز بری؟

.I’m going to see him tomorrow
فردا میرم ببینمش.

۳. Where
کجا

where به معنای (کجا) است و برای پرسیدن مکان شخص یا چیزی استفاده می شود.

?Where do you live
کجا زندگی می کنید؟

.I live in Washington D.C
من در واشنگتن دی سی زندگی می کنم.

?Where are you going
کجا میری؟

.I’m going to the zoo
من به باغ وحش می روم.

?Where’s the coffee bar
کافه بار کجاست؟

.It’s between the supermarket and the cinema
بین سوپرمارکت و سینماست.

?Where did you leave my jacket
ژاکت من را کجا گذاشتی؟

.I left it in my bedroom
گذاشتمش تو اتاق خوابم.

?Where have you been
کجا بودی؟

.I’ve been in the library reading books
من در کتابخانه بودم و کتاب می خواندم.

۴. Who
چه کسی

who به معنای (چه کسی است) و برای سوال کردن درباره ی اشخاص استفاده می شود.

?Who’s this
این کیه؟

.She’s my new roommate
او هم اتاقی جدید من است.

?Who wants to be a scientist in the future
چه کسی می خواهد در آینده دانشمند شود؟

.My sister does. I don’t
خواهر من انجام می دهد. من نه.

?Who would you like to travel with
دوست داری با کی سفر کنی؟

.I would like to travel with my best friend, Kim
من دوست دارم با بهترین دوستم کیم سفر کنم.

?Who told you that secret
چه کسی این راز را به شما گفته است؟

.Jenny did. She told me everything
جنی انجام داد. او همه چیز را به من گفت.

?Who do you like the most in this class
چه کسی را در این کلاس بیشتر دوست دارید؟

.I like Henry. He’s so friendly
من هنری را دوست دارم. او خیلی دوستانه است.

۵. Whom
چه کسی

whom کاربردی مشابه who دارد با این تفاوت که who ضمیر سوالی است که جایگزین فاعل  می شود اما whom جایگزین مفعول می شود. whom به معنای ( چه کسی را , کی را , کی ) می باشد.

?Whom should we talk to
با چه کسی صحبت کنیم؟

.We should talk to the principal. She’s responsible for student issues
باید با مدیر مدرسه صحبت کنیم او مسئول مسائل دانشجویی است.

?Whom did you see yesterday
دیروز چه کسی را دیدی؟

.I saw Kevin and his girlfriend
من کوین و دوست دخترش را دیدم.

?Whom would you like to interview
دوست دارید با چه کسی مصاحبه کنید؟

I would like to interview Mr.Patrick, the director
من می خواهم با آقای پاتریک، کارگردان مصاحبه کنم.

?Whom do we have to contact
با چه کسی باید تماس بگیریم؟

.We have to contact the representative of that company
باید با نماینده آن شرکت تماس بگیریم.

?Whom did you meet in front of the building last week
هفته گذشته با چه کسی روبروی ساختمان ملاقات کردید؟

.That was Annie, my secretary
آنی بود، منشی من.

?Whom do you know in this class
چه کسانی را در این کلاس می شناسید؟

.I only know Danny
من فقط دنی را می شناسم.

?Whom are you going to invite
چه کسی را می خواهید دعوت کنید؟

.I’m going to invite all of my classmates
من همه همکلاسی هایم را دعوت می کنم.

?With whom do you agree
با چه کسی موافقید؟

.I agree with Henry’s team
من با تیم هانری موافقم.

۶. Which
کدام

which به معنای ( کدام ,کدام یک ) می باشد و برای بدست آوردن اطلاعات درباره ی دو جیز یا شخصی که با هم شباهت دارد و یا درباره ی آنها اطلاعات کافی وجود ندارد , استفاده می شود.

?Which shirt do you like
کدام پیراهن را دوست دارید؟

.I like the one with the big yellow star on it
من آن را با ستاره بزرگ زرد روی آن دوست دارم.

?Which color do you choose
کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

.I choose red
من قرمز را انتخاب می کنم.

?Which part do you like the most in this story
کدام قسمت این داستان را بیشتر دوست دارید؟

.I love the 2nd part when the prince came and proposed to the princess
من عاشق قسمت دومم که شاهزاده اومد و از شاهزاده خانم خواستگاری کرد.

?Which is the longest river in the world
طولانی ترین رودخانه جهان کدام است؟

.That’s the Nile
آن نیل است.

?Which one is yours
کدوم مال شماست؟

.Mine is the biggest one
مال من از همه بزرگتره.

۷. Whose
مال چه کسی

whose به معنای (مال کی , مال چه کسی ) است و معمولا برای دریافت اطلاعات درباره ی اینکه چه چیزی به چه کسی تعلق دارد , به کار برده می شود.

?Whose jacket is this
این ژاکت مال کیه؟

.It’s my mom’s
مال مامان منه.

?Whose birthday is today
امروز تولد کیست؟

.It’s Jenny’s
مال جنی است.

?Whose pencil is on the floor
مداد کی روی زمین است؟

.That’s mine
مال من است.

?Whose team is better
تیم چه کسی بهتر است؟

.Will’s team is much better
تیم ویل خیلی بهتر است.

۸. Why
چرا

why به معنای (چرا , به چه دلیل) است و برای پرس و جو کردن درباره ی علت چیزی به کار برده می شود.

?Why don’t we visit him now
چرا الان به دیدارش نمی رویم؟

.It’s a good idea
فکر خوبیه.

?Why did you leave so early
چرا اینقدر زود رفتی؟

.Because I didn’t enjoy the party
چون از مهمانی لذت نمی بردم.

?Why do you think that he loves you
چرا فکر می کنی که او تو را دوست دارد؟

.Because he’s given me lots of chocolate on Valentine’s day
چون او در روز ولنتاین به من شکلات زیادی داده است.

?Why do people celebrate Thanksgiving
چرا مردم روز شکرگزاری را جشن می گیرند؟

.Because it’s a special day
چون روز خاصی است.

?Why can’t I go to the cinema now
چرا الان نمی توانم به سینما بروم؟

.Because you haven’t done your homework
چون تکالیف خود را انجام نداده اید.

?Why are you so late
چرا اینقدر دیر کردی؟

.Sorry, teacher. I missed the bus
ببخشید استاد از اتوبوس جا ماندم.

نکته:

در زبان انگلیسی آمریکایی(غیر رسمی) از how come به جای why نیز می توان استفاده کرد.

?Why is she late?   =   How come she’s late

?Why did he stay?  =   How come he stayed

Why can’t you go?  =  How come you can’t go?     

 

۹. How
چگونه

how به معنای (چطور , چگونه) است  که برای بدست آوردن اطلاعات درباره ی چگونگی روی دادن اتفاقات کاربرد دارد.

?How’s the weather
هوا چطور است؟

.It’s sunny and hot
خرما پزونه.

?How do you feel
چه احساسی دارید؟

.I feel much better now
حالا حالم خیلی بهتر است.

?How did you know him
چطور او را شناختی؟

.We were old friends
ما دوستان قدیمی بودیم.

?How’s your new job
کار جدیدت چطوره؟

.It’s interesting. I enjoy it
جالب است من از آن لذت می برم.

?How often do you go to the movie theater
چند وقت یکبار به سینما می روید؟

.I sometimes go there. I’m quite busy
من گاهی به آنجا می روم. من خیلی سرم شلوغه.

?How far is it from your house to school
فاصله خانه شما تا مدرسه چقدر است؟

?Not too far. I walk to school every day
نه خیلی دور. من هر روز تا مدرسه پیاده می روم.

?How much did it cost
قیمتش چقدر شد؟

?It cost $4
۴ دلار هزینه داشت.

?How many people are there in your class
چند نفر در کلاس شما هستند؟

.There are 30 of them
تعداد آنها ۳۰ نفر است.

?How come you lost the game
چطور بازی را باختی؟

.I couldn’t answer the first question well enough
نتونستم به سوال اول خوب جواب بدم.

کلمه‌های پرسشی Wh ترکیبی

کلمه‌های what و how می‌توانند با اسامی و صفت‌ها ترکیب شوند و کلمه‌های پرسشی طولانی‌تر بسازند. مثلا خود کلمه what به‌تنهایی معنی “چه” می‌دهد اما در ترکیب با اسامی می‌تواند عبارات طولانی‌تری بسازد. به عنوان مثال:

What + color ==> چه رنگی

What + fruit ==> چه میوه ای

What + food ==> چه غذایی

How + tall ==> چه ارتفاعی

How + big ==> چه وسعتی

How + long ==> چه مدتی

کلمات پرسشی Wh در انتهای جمله

در فیلم‌ها و سریال‌ها و در محاورات گاهی کلمه wh- را در انتهای جمله می‌بینیم که این روش برای چک کردن اطلاعات است. در زیر مثال‌هایی برایتان آورده شده است.

You’ll be visiting Spain until when? تا کی در اسپانیا می‌مانی؟

Today’s date is what? امروز چندم است؟

You work where? کجا کار می‌کنی؟

اکنون که هر آنچه در مورد کلمات پرسشی نیاز است میدانید بهتر است در ذهن خود این ساختارها را تمرین نمایید و یا در فیلم ها و سریال ها و یا متون انگلیسی سوالات را پیدا کنید و سعی کنید ساختار آنها را تحلیل نمایید.

مواردی دیگر از کلماتی که می توان با آنها سوال کرد :

what kind

به معنای (چه نوع) است.

.What kind of music do you like? I like quiet songs

چه نوع موسیقی را دوست داری؟ آهنگ های آرام را دوست دارم.

what time

به معنای (چه زمانی) می باشد.

.What time did you come home? I came home in the morning

چه زمانی به خانه آمدی؟ صبح آمدم.

how many

به معنای (چه تعداد , چندتا) است.

.How many students are there? There are twenty

چندتا دانش آموز آنجا هستند؟ ۲۰ تا.

how much

به معنای (چقدر , چه مقدار) می باشد.

.How much time have we got? Ten minutes

چقدر زمان داریم؟ ده دقیقه.

how long

به معنای (تا کی , چه مدت , چقدر) است.

.How long did you stay in that hotel? For two weeks

چه مدت در هتل ماندی؟ دو هفته آنجا ماندم.

how often

به معنای ( چند وقت به چند وقت ) می باشد.

.How often do you go to the gym? Twice a week

چندوقت یکبار به باشگاه می روی؟ دوبار در هفته.

how old

به معنای ( چند سال…؟ ) است.

.How old are you? I’m 19

چند سالته؟ ۱۹ سال.

how far

به معنای ( چقدر , تا کجا ) است.

.How far is your school? It’s one mile far

تا مدرسه ات چقدر فاصله است؟ یک مایل از اینجا فاصله داره.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله یادگرفتید که انواع کلمه پرسشی را چطور بسازید و پاسخ دهید و یا حتی آنهارا در چه زمانهایی استفاده کنید.

در جواب پرسش با wh هیچوقت از yes/ No استفاده نکنید.

 

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

  1. سلام دوست خوبم ممنون از نگاه پر مهرت.
   مرسی ازتون که وقت گذاشتید و مقاله رو به دقت بررسی کردید.
   و اینکه خوشحالیم که تونستیم کمکی به پیشرفتتون بکنیم.
   اگر زبان آموز سطح پایه هستی حتما به بخش های آموزش لغات و مکالمه انگلیسی سربزن و اگر زبان آموز سطح متوسط به بالا هستی حتما به بخش های آیلتس و گرامر سر بزن حتما مفید خواهند بود.
   حتما اگر به مشکل برخوردی کامنت بذار دوستان و من در سریع ترین زمان ممکن مشکل رو حل میکنیم.
   خلاصه که مرسی که هستی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا