آموزش گرامر

آموزش پرسش های تاییدی Tag Questions + مثال

در این مطلب قراره به آموزش گرامر پرسش تاییدی Tag Questions بپردازیم. پرسش تاییدی یا سوال ضمیمه کوتاه یا همان tag question ها ساختار جالب و خاصی در زبان انگلیسی دارند. این سوالات درواقع جملاتی هستند که به دنبال آن ها سوال کوچکی می آید. از tag question برای گرفتن تاییدی برای جمله ای که گفتیم استفاده می کنیم و چیزی شبیه (“درست میگم؟” )یا (“تو هم با من موافقی؟”) معنی می دهند. این ساختار به شدت در زبان انگلیسی پرکاربرد است.

برای مطالعه با آموزش گرامر پرسش تاییدی Tag Questions به همراه تمام نکات مرتبط با این مبحث گرامری و تمرین و جواب با این مطلب همراه باشید.

پرسش های تاییدی انگلیسی چه هستند؟

پرسش های تاییدی انگلیسی (question tags) راهی برای پرسشی کردن جمله های خبری هستند. هدف اصلی آن ها تایید کردن اطلاعاتی است که باور به درست بودن آن داریم.

می توان گفت tag questions در زبان انگلیسی معادل “مگرنه؟” و “درسته؟” در زبان فارسی هستند.

?He’s mad at me, isn’t he
از دستم عصبانی است، درسته؟

در اینجا شخص با توجه به نشانه های موجود متوجه است که شخص مذکور از دست او عصبانی است و برای تایید کردن اینکه درک او از ماجرا صحیح است یا نه با استفاده از یک پرسش تاییدی، سعی می کند صحت و سقم آن را تایید کند.

?She’s annoying, isn’t she
خیلی اعصاب خورد کن است، مگر نه؟

در این مثال شخص به دنبال آن است که ببیند فرد دیگر با او هم عقیده است یا خیر. استفاده از پرسش تاییدی این را نشان می دهد که او تا حد زیادی مطمئن است که فرد دیگر با او موافق است. فقط به سراغ tag question رفته تا احساس خود را تایید کند.

ساختار کلی tag question

تگ منفی جمله مثبت
?isn’t it
مگه نه؟
,Snow is white
برف سفید است،
تگ مثبت جمله منفی
?do you
اینطور نیست؟
, You don’t like me
تو از من خوشت نمیاد،

همانطور که در مثال های بالا دیدید، تگ از فعل کمکی جمله اصلی (یا خود فعل اصلی اگر be/have باشد) استفاده می کند و اگر جمله مثبت باشد، تگ منفی و اگر جمله منفی باشد تگ مثبت است.

جملات مثبت با تگ منفی

در جدول زیر که جملات مثبت و تگ منفی دارد می بینید که در بیشتر موارد، فعل کمکی جمله مثبت در تگ به صورت منفی به کار می رود.

ضمیر شخصی متناظر فاعل not فعل کمکی فعل اصلی فعل کمکی فاعل
?you n’t are ,coming are You
?we n’t have ,finished have We
?you n’t do coffee ,like You
?they n’t wo ,help will They
?I t’ can ,come can I
?we n’t must ,go must We
?he n’t should harder ,try should He
?you n’t are English ,are You
?he n’t was there ,was John

در دو مثال آخر دقت کنید که فعل be (که در زمان حال ساده و گذشته ساده صرف شده: are/was) به فعل کمکی نیاز ندارد و همین فعل در جمله تگ به کار می رود.

جملات منفی با تگ مثبت

در جدول زیر که جملات منفی و تگ مثبت دارد می بینید که در بیشتر موارد، فعل کمکی جمله منفی در تگ به صورت مثبت به کار می رود.

در جدول زیر که جملات مثبت و تگ منفی دارد می بینید که در بیشتر موارد، فعل کمکی جمله مثبت در تگ به صورت منفی به کار می رود.

ضمیر متناظر فاعل فعل کمکی فعل اصلی فعل کمکی فاعل
?it is ,raining n’t is It
?we have ,that seen never have We
?you do ,coffee like n’t do You
?they will ,help not will They
?they will ,us report n’t wo They
?I can ,it right do never can I
?we must ,her tell n’t must We
?he should ,so fast drive n’t should He
?you will ,late be n’t wo You
?you are English n’t are You
?he was ,there not was John

نکته:

شکل کوتاه شده ی will not به صورت won’t نوشته می شود.

دقت کنید که در تگ فعل کمکی جمله اصلی تکرار می شود نه فعل اصلی مگر زمانی که فعل اصلی be در زمان حال ساده و گذشته ساده باشد که به فعل کمکی نیازی ندارد.

موارد خاص در tag questions

قیدهای منفی

قیدهایی مثل neverrarelyseldomhardlybarely و scarcely  قیدهای منفی هستند. یعنی وقتی در جمله می آیند معنی جمله را منفی می کنند (اگرچه خود فعل به ظاهر مثبت است). چنین جمله هایی که قید منفی دارند مثل یک جمله منفی در نظر گرفته می شوند برای همین در سوال تگ هم باید از فعل کمکی مثبت استفاده کنیم.

سوال تگ مثبت جمله به ظاهر مثبت با قید منفی (پس جمله منفی)
?did he ,He never came again
دیگر هرگز نیامد
?can she ,She can rarely come these days
این روزها به ندرت می تواند بیاید
?did you ,You hardly ever came late
به سختی دیر آمدید
?do I ,I barely know you
من به سختی شما را می شناسم
?would you ,You would scarcely expect her to know that
به سختی انتظار دارید که او این را بداند

نکته های گرامری مهم و نحوه ساخت

هنگام استفاده از پرسش های تاییدی انگلیسی به نکات زیر توجه کنید:

یک: پرسش های تاییدی با استفاده از ضمایر فاعلی و فعل های کمکی و مدال ساخته می شوند. بدین ترتیب که بعد از کامایی که پرسش تاییدی را از جمله خبری جدا می کند اول فعل کمکی و سپس ضمیر فاعلی مورد را نظر را قرار می دهیم. اگر فعل کمکی واضحی در جمله وجود دارد (مانند افعال to be، یا افعال کمکی مانند will، have، would، یا افعال مدال) دقیقا مشخص است که باید از آن ها بهره ببریم. با این وجود زمانی که با فعل های زمان حال ساده و گذشته ساده طرف هستیم فعل کمکی به چشم نمی آید. در چنین حالتی باید بر اساس شخص و زمان جمله به سراغ یکی از فعل های کمکی do، does و did برویم.

?You’ll be there for me, won’t you
تو برای من خواهی بود، نه؟

?You lied to me, didn’t you
به من دروغ گفتی، نه؟

?She doesn’t want to come on this trip with us, does she
او نمی خواهد با ما به این سفر بیاید، نه؟

?You would never do something like that, would you
شما هرگز چنین کاری را انجام نمی دهید، آیا؟

دو: زمانی که فعل جمله خبری اصلی مثبت است، فعل پرسش تاییدی باید منفی باشد. برعکس، زمانی که فعل جمله خبری اصلی منفی باشد، باید برای پرسش تاییدی از فعل مثبت استفاده کرد.

?You’re cute, aren’t you
تو ناز هستی، نه؟

?You don’t like her, do you
شما او را دوست ندارید، نه؟

aren’t I

سه: می توان گفت تقریبا همیشه فعل پرسش های تاییدی منفی به حالت مخفف نوشته می شوند. نوع مخفف نشده آن ها کمی عجیب به نظر می آید. بنابراین حواستان جمع باشد.

?You’ve finished your homework, haven’t you
شما تکالیف خود را تمام کرده اید، نه؟

?You’re coming, aren’t you
تو می آیی، نه؟

چهار: به جز در یک مورد خاص همواره فعل پرسش تاییدی با فاعل اصلی جمله مطابقت دارد. این مورد خاص مربوط به شکل پرسش تاییدی I am است. به مثال های زیر دقت کنید:

I’m smart, aren’t I
من باهوشم، نه؟

I’m helpful, aren’t I
من مفید هستم، اینطور نیست؟

همان طور که می بینید همیشه باید برای I am از پرسش تاییدی aren’t I استفاده کرد ولی در سایر موارد تطابق فاعل و فعل به هم نمی ریزد.

سوالات کوتاه ضمیمه – Tag Question

پرسش تاییدی، سوال ضمیمه ای یا سوال کوتاه به عبارت های کوتاهی گفته می شوند که ما برای تاکید و یا تایید حرفمان در ادامه جمله می آوریم.
مثلا:
امروز روز خوبیه، نه؟
تو از اینکه همراه ما اومدی خوشحالی، اینطور نیست؟
نمره ام توی درس ریاضی خوب شده، آره؟
پرونده ها رو باید برگردونم سر جاشون، درسته؟
این عبارتهای قرمز رنگ همان سوالات تاکیدی هستند.

زبان انگلیسی هم مانند زبان فارسی از این پرسش های تاکیدی استفاده می کند.

ساختار Tag Question در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی سوال های ضمیمه ای، سوال های دو کلمه ای هستند که گاهی ما برای اینکه نظر دیگران رو بپرسیم توی صحبت کردن ازشون استفاده می کنیم

?Today is a wonderful day, isn’t it
امروز روز فوق العاده ایه، اینطور نیست؟

– و یا گاهی برای گرفتن تایید از دیگران بکارش می بریم.

?You don’t eat pizza, do you
شما پیتزا نمی خورید، درسته؟

نحوه ساخت tag questions:

ساختار tag questions از دو کلمه تشکیل می شود؛ فعل و فاعل.

?We shouldn’t stay here, should we

اگر جمله مثبت باشد tag questions منفی است و اگر جمله منفی باشد tag questions مثبت است.

?false :Your father is not at home, is he

true: Your father is at home, isn’t he
او دیگه هرگز نمی خواد با تو صحبت کنه درسته؟

?There is little coffee in your cup, is there
قهوه کمی توی فنجان تو هست درسته؟

نکته: مراقب جملات زمان حال ساده که با فعل اصلی می آیند باشید.
Tag Question اینها do و does است.
do برای وقتی که فاعل we, they, I, you اسامی جمع است.
و does برای وقتی که فاعل he, she, it و اسم مفرد است.

?You paid for dinner last night, didn’t you
شام دیشب رو تو حساب کردی، مگه نه؟

?It is often stated that we use only 10 per cent of our brain, isn’t it
غالباً گفته می شود كه ما فقط ۱۰٪ از مغز خود را استفاده می كنیم، این طور نیست؟

آهنگ افت و خیز صدا Intonation

ما می توانیم معنای یک سوال تگ را با تغییر لحن مان (intonation) عوض کنیم. مثلا اگر سوال مان را با آهنگ خیزان (rising intonation) مطرح کنیم واقعا داریم سوال می پرسیم و انتظار داریم مخاطب سوال به ما جوابی بدهد. اما اگر سوال تگ را با آهنگ افتان (falling intonation) بپرسیم دیگر از حالت سوال واقعی خارج شده و ما انتظار جواب خاصی از مخاطب نداریم (بیشتر می خواهیم که با چیزی که گفتیم موافق باشد).

واقعا سوال است rising /
آهنگ سوال به سمت بالا
?do you ,You don’t know where my wallet is
واقعا سوال نیست falling \
آهنگ سوال به سمت پایین
?isn’t it ,It’s a beautiful view

امری ها – Imperatives

بعضی وقت ها ما از سوالات تگ برای جملات امری (دستور یا درخواست به انجام کاری) استفاده می کنیم. در این موارد جمله ما هنوز نقش یک جمله امری را بازی می کند و منتظر جواب نیست. اگر به جای دستور بخواهیم درخواست کنیم از won’t استفاده می کنیم. برای دستور به انجام کاری دادن از can, can’t, will, would در سوال تگ استفاده می کنیم.

can, can’t, will, wouldwon’t

نکته imperative + question tag
درخواست مودبانه ?Take a seat, won’t you
بسیار دوستانه ?Help me, can you
دوستانه (اما با کمی آزردگی) ?Help me, can’t you
بسیار مودبانه ?Close the door, would you
کمتر مودبانه .Do it now, will you
در امری منفی فقط از will استفاده می شود .Don’t forget, will you

تگ و جمله هردو مثبت یا هردو منفی

اگرچه ساختار کلی سوالات تگ مثبت-منفی یا منفی-مثبت است، گاهی وقت ها ممکن است با جملاتی رو به رو شوید که ساختار آن ها مثبت-مثبت یا منفی-منفی است. این مدل ساختار برای ابراز علاقه، تعجب، عصبانیت و احساساتی از این دست استفاده می شود و سوال واقعی نیست و منتظر جوابی هم از سمت مخاطب نیست.

مثال برای سوالات تگ مثبت-مثبت:

So you’re having a baby, are you? That’s wonderful
پس شما بچه دار می شوید، درست است؟ این فوق العاده است!

She wants to marry him, does she? Some chance
او می خواهد با او ازدواج کند، نه؟ کمی شانس!

So you think that’s funny, do you? Think again
پس فکر می کنید خنده دار است، نه؟ دوباره فکر کن

سوالات تگ منفی-منفی

معمولا با لحن نسبتا خشن و تهاجمی همراه هستند:

?So you don’t like my looks, don’t you (انگلیسی بریتانیایی)
پس تو از قیافه من خوشت نمیاد، ها؟

درخواست کمک یا اطلاعات

اغلب پیش میاد که برای درخواست کمک یا اطلاعات کسب کردن از tag question استفاده کنیم که در این موارد جمله ما به صورت منفی به کار میره. این مدلی درخواست کمک کردن خیلی دوستانه/مودبانه است.

مثلا به جای گفتن:

?Where is the police station
ایستگاه پلیس کجاست؟

اگه بگیم:

You wouldn’t know where the police station is, would you?
شما نمی دانید ایستگاه پلیس کجاست، نه؟

سوالمان خیلی مودبانه تر است.

چندتا مثل دیگه برای درخواست کمک یا کسب اطلاعات به طور دوستانه تر و مودبانه تر:

You don’t know of any good jobs, do you?
شما هیچ شغل خوبی نمی شناسید، درست است؟

You couldn’t help me with my homework, could you?
شما نمی توانید در انجام تکالیف به من کمک کنید، می توانید؟

You haven’t got $10 to lend me, have you?
شما ۱۰ دلار ندارید که به من قرض بدهید، نه؟

Tag Question در برخی موارد خاص

نکته مثال
(aren’t I (not amn’t I ?I am right, aren’t I
فعل کمکی have to با do/don’t سوالی و منفی میشود ?You have to go, don’t you
فعل کمکی اول (have) در تگ می آید ?have been answering, haven’t I
کلمات nothing یا nobody جمله را منفی می کنند پس سوال تگ مثبت است Nothing came in the post, did it
let’s = let us ?Let’s go, shall we
had better به فعل کمکی نیازی ندارد He‘d better do it, hadn’t he

جمع بندی و نتیجه گیری :

در این مقاله با Tag Question آشنا شدید .
و متوجه شدید که پرسش تاییدی، سوال ضمیمه ای یا سوال کوتاه به عبارت های کوتاهی گفته می شوند که ما برای تاکید و یا تایید حرفمان در ادامه جمله می آوریم.

 

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا