آموزش گرامر

کاربرد و تفاوت so و such در زبان انگلیسی + مثال

کلمه such غالبا با قرار گرفتن قبل از عبارت های اسمی به کیفیت مورد اشاره در آن ها تاکید می افزاید. در این حالت such در جمله نقش یک معرف (determiner) را ایفا می کند.

به شدت برای معلمان کتابخانه ها و دانش آموزان پیشرفته توصیه می شود این کلمه ای است که اغلب برای زبان آموزان انگلیسی مشکل ایجاد می کند. دلیل اصلی این است که چنین معانی مختلفی دارد و قوانین استفاده خاص خود را دارد.

معانی مختلف such
کلمه Such در عبارات مقایسه بین موارد مختلف، اعم از مقایسه عمودی (مقایسه درجه) یا مقایسه افقی (مقایسه نوع – موارد مشابه یا مثال) استفاده می شود.
Such  درجه ای را با معنای عام فلان یا چنان بیان می کند
Such  بیانگر تشابه با معنای مشابه یا از آن نوع است
Such as مثال یا مصادیق را با معنای عام مانند یا برای مثال معرفی می کند
Such  به خودی خود یک صفت است. such as حرف اضافه است.

You have nice hair

در این جمله گوینده به مخاطب خود می گوید: “موهای خوبی داری.” ولی اگر مخاطب بخواهد به جمله خود تاکید بیشتری بدهد منطقی است که با قرار دادن such قبل از عبارت اسمی تاکید آن را بالا ببرد.

پس جمله بالا می شود:

You have such nice hair

به مثال ها توجه کنید:

They are such fascinating people
آن ها چه مردمان شگفت انگیزی هستند.

There are such beautiful historical places in Iran
چه مکان های تاریخی زیبایی در ایران وجود دارند.

در صورتی که اسم مرکزی در عبارت اسمی غیر قابل شمارش یا جمع نباشد باید بعد از such از حروف تعریف a یا an استفاده کرد.

She is such a beautiful young woman
او چه زن جوان زیبایی است.

You are such an intelligent person
تو چه شخص باهوشی هستی.

تفاوت so و such چیه؟

همراه با such از یک عبارت اسمی استفاده میکنیم، ولی همراه با so یک قید یا صفت بکار برده میشه. برای درک بهتر این موضوع به مثال های زیر دقت کنین:

She is such a great cook. (صحیح)

She is so great cook. (اشتباه)

او آشپز خیلی خوبی هست.

You are such a good student. (صحیح)

You are so good student. (اشتباه)

تو دانش آموز خیلی خوبی هستی.

That movie was so cheesy. (صحیح)

That movie was such cheesy. (اشتباه)

اون فیلم خیلی لوس و چرند بود. (so همراه با صفت)

My father drives so fast. (صحیح)

My father drives such fast. (اشتباه)

پدر من خیلی سریع رانندگی میکنه. (so همراه با قید)

نکته: از هر دو کلمه so و such میتونیم برای بیان یک معنی و مفهوم استفاده کنیم، ولی باید حواسمون باشه که طبق توضیحات بالا ساختار گرامری اونها با هم متفاوت هست. مثال:

You are so kind.

تو خیلی مهربون هستی.

You are such a kind person.

تو آدم خیلی مهربونی هستی.

I didn’t enjoy the music. The quality was so low.

از موسیقی لذت نبردم. کیفیتش خیلی پایین بود.

I didn’t enjoy the music. It was such a low-quality music.

از موسیقی لذت نبردم. موزیک خیلی بی کیفیتی بود.

نکته: میتونیم از so همراه با much ، many ، little ، few برای افزایش تاکید استفاده کنیم، ولی از such نه. به مثال زیر توجه کنین:

So much food is wasted every day in Germany. (صحیح)

Such much food is wasted … (اشتباه)

در آلمان، مقدار بسیار زیادی غذا هر روز هدر میره.

Such as

به عنوان یک صفت استفاده می شود، که یا بیانگر مقایسه درجه (سطح) یا شباهت است. با این حال، بر خلاف صفت های عادی، هرگز در رابطه با تعیین کننده ها (مقاله، مصداق، مضارع) استفاده نمی شود، مگر برای حرف نامعین a / an.
مانند یک صفت را نمی توان درجه بندی کرد. مثلاً نمی‌توانیم very such بگوییم.

Such as صفت به صورت اسنادی ( i.e. in front of the noun یعنی در مقابل اسم) به کار می رود. معمولاً نمی توان از آن به عنوان صفت اعتباری استفاده کرد (نمی توانیم بگوییم: The book was such.)
به عنوان یک صفت درجه، به عنوان یک تشدید کننده عمل می کند: در این نقش می تواند یک اسم یا یک گروه {صفت + اسم} را تعیین کند، مانند
such {good friends}.

تا زمانی که تعیین کننده ای وجود نداشته باشد استفاده از آن ساده و عادی است: such به صورت اسنادی (یعنی در مقابل اسم) مانند سایر صفت ها استفاده می شود.
مثال ها :
There was great confusion / There was such confusion.
سردرگمی بزرگ بود / چنین آشفتگی وجود داشت.= سردرگمی (درجه) بسیار زیاد بود

They are such good friends / They are such friends.
= They are very good friends . (degree)
آنها چنین دوستان خوبی هستند / آنها چنین دوستانی هستند.
= آنها دوستان بسیار خوبی هستند. (درجه)

Such people always amuse me.
= People like that always amuse me / Similar people….. (similarity)
چنین افرادی همیشه مرا سرگرم می کنند.
= چنین افرادی همیشه مرا سرگرم می کنند / افراد مشابه ….. (شباهت)

نمونه های بیشتر:
He couldn’t complain because he felt such sympathy for the victims
او نمی توانست شکایت کند زیرا احساس همدردی با قربانیان داشت.

You should never have to take such measures.
شما هرگز نباید چنین اقداماتی را انجام دهید.

با این حال، استفاده از اسامی شمارش در مفرد، غیرمعمول است: پس از آن باید حرف نامعین a یا an به دنبال آن باشد. نمی تواند مقدم بر آن باشد.
مثال ها :
Such a mistake (not a such mistake)
چنین اشتباهی (نه چنین اشتباهی)
= either such a big mistake (degree) or a similar mistake (similarity)
= یا یک اشتباه بزرگ (درجه تحصیلی) یا یک اشتباه مشابه (شباهت)

= a very good idea (degree)
Such an idea (not a such idea) such + noun
چنین ایده خوبی (نه ایده خوبی) – چنین + {صفت + اسم}
= یک ایده بسیار خوب (مدرک تحصیلی)

Such a good idea (not a such good idea) – such + {adjective + noun}
چنین ایده ای (نه چنین ایده ای) چنین + اسم

= an idea of that nature, a similar idea (similarity)
= تصوری از آن طبیعت، ایده ای مشابه (شباهت)

نمونه های بیشتر:
Such an accident should never have happened
چنین حادثه ای هرگز نباید رخ می داد.

I really felt such an idiot
واقعاً احساس می کردم چنین احمقی هستم.

I’d never read such a good book (as that)
من هرگز کتابی به این خوبی (به این اندازه) نخوانده بودم.

Look at that sunset: it will be such a great photo.
به آن غروب آفتاب نگاه کنید: عکس فوق العاده ای خواهد بود.

Such یا so as مترادف؟

وقتی با گروه {صفت+اسم} استفاده می‌شود،such  و so مترادف هستند.
Such زمانی لازم است که صفت قبل از اسم مفرد به صورت plural noun استفاده شود.

So زمانی لازم است که به صورت مصداق استفاده شود.
مثال‌ها: این جفت‌های متضاد را با هم مقایسه کنید:
Her idea was so good / She had such a good idea
ایده او خیلی خوب بود / او چنین ایده خوبی داشت.

Such friendly people are good to know / It’s good to know people who are so friendly
چنین آدم های صمیمی را خوب می شناسیم / خوب است آدم هایی را بشناسی که اینقدر صمیمی هستند.

It is not possible to say: it was a so good idea
نمی توان گفت: خیلی ایده خوبی بود.

It is not possible to say: It is good to know people who are such friendly
نمی توان گفت: خوب است افرادی را بشناسید که چنین صمیمی هستند.

تفاوت so و such چیست؟

همراه با such از یک عبارت اسمی استفاده میکنیم، ولی همراه با so یک قید یا صفت بکار برده میشه. برای درک بهتر این موضوع به مثال های زیر دقت کنین:

She is such a great cook. (صحیح)

She is so great cook. (اشتباه)

او آشپز خیلی خوبی هست.

You are such a good student. (صحیح)

You are so good student. (اشتباه)

تو دانش آموز خیلی خوبی هستی.

That movie was so cheesy. (صحیح)

That movie was such cheesy. (اشتباه)

اون فیلم خیلی لوس و چرند بود. (so همراه با صفت)

My father drives so fast. (صحیح)

My father drives such fast. (اشتباه)

پدر من خیلی سریع رانندگی میکنه. (so همراه با قید)

نکته: از هر دو کلمه so و such میتونیم برای بیان یک معنی و مفهوم استفاده کنیم، ولی باید توجه کنید که طبق توضیحات بالا ساختار گرامری آنها با هم متفاوت هست. مثال:

You are so kind.
تو خیلی مهربون هستی.

You are such a kind person.
تو آدم خیلی مهربونی هستی.

I didn’t enjoy the music. The quality was so low.
از موسیقی لذت نبردم. کیفیتش خیلی پایین بود.

I didn’t enjoy the music. It was such a low-quality music.
از موسیقی لذت نبردم. موزیک خیلی بی کیفیتی بود.

نکته: میتونیم از so همراه با much ، many ، little ، few برای افزایش تاکید استفاده کنیم، ولی از such نه. به مثال زیر توجه کنین:

So much food is wasted every day in Germany. (صحیح)

Such much food is wasted … (اشتباه)

در آلمان، مقدار بسیار زیادی غذا هر روز هدر میره.

Such به دنبال آن یک “that clause”

وقتی such به‌عنوان صفت اسنادی درجه استفاده می‌شود، ممکن است برای معرفی یک that clause از پیامد استفاده شود.
گاهی اوقات، such می توانند در ابتدای بند اصلی قرار بگیرند، اما این یک ساختار معمولی نیست.
مثال ها :
There was such tension that even the police were nervous
آنقدر تنش بود که حتی پلیس هم عصبی بود.
They progressed with such speed, that they finished two hours early
با چنان سرعتی پیش رفتند که دو ساعت زودتر تمام کردند.

This is such a good book, that I’m going to finish it by this evening
این کتاب به قدری خوب است که می خواهم تا امروز آن را تمام کنم.

There’s such a long queue, that I’m not going to wait.
آنقدر صف طولانی است که من منتظر نمی مانم.

“Such that”
“به طوری که”

کمتر رایج، such می تواند به عنوان یک صفت اعتباری، به معنای  “so much” یا “so great” و به دنبال آن مستقیماً استفاده شود. با این حال این یک ساختار رایج نیست.
مثال ها :
The tension was such, that even the police were nervous
تنش به حدی بود که حتی پلیس هم عصبی بود.

The difficulty of the puzzle is such that no-one will find the answer
سختی پازل به حدی است که هیچ کس پاسخ آن را پیدا نمی کند.

Such as a preposition
Such ، به خودی خود، هرگز به عنوان حرف اضافه استفاده نمی شود: در استعمال حرف اضافه، بخشی از عبارت است مانند. یک مثال یا فهرستی از مثال‌ها را معرفی می‌کند که مقدمه را بسط یا توضیح می‌دهد.

مثال ها :

Our agency has represented several major bands such as the Beatles, The Arctic Monkeys and the Clash
آژانس ما نماینده چندین گروه بزرگ مانند بیتلز، آرکتیک میمونکیز و کلش بوده است.

I visited several cities in America, such as New York, Boston and San Diego
از چندین شهر آمریکا مانند نیویورک، بوستون و سن دیگو بازدید کردم.

You should read classics such as Harry Potter before you are 15
قبل از ۱۵ سالگی باید آثار کلاسیکی مانند هری پاتر را بخوانید.

Drinks such as sugary colas are among the major causes of obesity in children
نوشیدنی هایی مانند کولاهای شیرین یکی از دلایل اصلی چاقی در کودکان است.

Such as یا like

Such as که برای معرفی مثال‌ها یا فهرست‌هایی از نمونه‌ها به دنبال کلمه دسته‌بندی استفاده می‌شود. در جملات بالا «New York, Boston and San Diego” بخشی از دسته شهرها هستند و «sugary colas » بخشی از دسته نوشیدنی‌ها هستند.

Like گاهی اوقات به همین صورت استفاده می شود: با این حال از like به جای مثال برای بیان شباهت به طور صحیح تر استفاده می شود.
مثال ها :
I saw several people like Elvis Presley at the show
من چندین نفر مثل الویس پریسلی را در نمایشگاه دیدم.

means : I saw several “people looking like Elvis”, not “people” including Elvis..
یعنی: من چندین “افراد شبیه الویس” را دیدم نه “مردم” از جمله الویس..

Houses like Buckingham Palace are hard to find in the United States.
خانه هایی مانند کاخ باکینگهام در ایالات متحده به سختی پیدا می شود.

جمع بندی و نتیجه گیری

بطور خلاصه، در استفاده از so و such باید به چهار مورد زیر توجه کنیم.

۱. قبل از یک اسم از such استفاده میکنیم، نه so. حتی اگر قبل از اون اسم یک صفت قرار گرفته باشه. مثل:

These are such comfortable shoes. (صحیح)

These are so comfortable shoes. (اشتباه)

۲. قبل از عبارات اسمی که همراه با حروف تعریف a و an هستن از such استفاده میکنیم، نه so. مثل:

It is such a wonderful house! (صحیح)

It is a so wonderful house! (اشتباه)

مشاهده مطلب گرامر و کاربرد حروف تعریف a و an در زبان انگلیسی

۳. قبل از صفات از so استفاده میکنیم، نه such. مثل:

You are so pretty. (صحیح)

You are such pretty. (اشتباه)

۴. قبل از قیدها از so استفاده میکنیم، نه such. مثل:

You always talk so angrily. (صحیح)

You always talk such angrily. (اشتباه)
تو این مقاله کاربرد و تفاوت so و such رو بصورت کامل و همراه با مثال بررسی کردیم. کلمه such یک معرف اسم (Determiner) بوده و so هم به عنوان قید استفاده میشه. این دو کلمه اغلب به معنای “خیلی” یا “بسیار” بکار برده میشن، ولی کاربرد و نحوه استفاده از اونها کمی متفاوت هست.

امیدواریم تو این مطلب نحوه استفاده صحیح و تفاوت so و such رو کاملاً یاد گرفته باشین. اگر هنوز سوالی درباره این موضوع دارین، در قسمت نظرات این صفحه مطرح کنین تا پاسخگوی شما باشیم.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا