آموزش گرامر

حال کامل استمراری در انگلیسی | Present Perfect continuous

زمان حال کامل استمراری نشان می دهد که چیزی در گذشته شروع شده و در زمان حال ادامه دارد. حال کامل استمراری با استفاده از ساختار
has/have been + the present participle (root + -ing)
تشکیل می شود.

ساختار زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی از شکل ساده فعل “have” یا اگر فاعل سوم شخص باشد از “has” به همراه حالت سوم فعل کمکی “be” که می‌شود “been” و بهد از آن از شکل ing افعال اصلی ساخته می‌شود. بیاید نگاهی به مثال زیر بیندازیم تا این ترکیب را بهتر بشناسیم.

استفاده از زمان فعل کامل استمراری نشان می دهد که خواندن جنگ و صلح، فعالیتی است که زمانی در گذشته آغاز شده و هنوز در زمان حال به پایان نرسیده است (که در این مورد با توجه به طولانی بودن متن وزین تولستوی قابل درک است).

Recently و lately کلماتی هستند که اغلب با افعال در زمان حال کامل استمراری پیدا می کنیم.

Present Perfect Continuous از دو فعل کمکی همراه با یک فعل اصلی استفاده می کند.

این ساختار زمانی کاربردی بسیار مشابه با زمان حال کامل دارد؛ اما چند تفاوت اساسی بین این دو زمان وجود دارد که به ما این امکان را می‌دهد تا بدانیم چه موقع و چطور از زمان حال کامل استمراری باید استفاده کنیم.

بطور کلی از زمان حال کامل استمراری برای بیان کاری که در زمان گذشته شروع شده است و در زمان حال نیز در حال انجام است، استفاده می‌شود. در یکی از کاربردهای این زمان آنچه بیشتر از هر چیز اهمیت دارد این است فعل ما تا زمان حال حاضر بطور جاری در حال اتفاق افتادن باشد. علاوه بر این، از زمان حال کامل استمراری برای تاکید بر طول زمان انجام یک فعل از گذشته تا به حال نیز استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از این ساختار زمانی برای بیان اینکه فعلی تا همین چندی پیش انجام می‌شده است و به پایان رسیده است، استفاده کرد.

در این درس به ساختار و استفاده از زمان استمراری Present Perfect Continuous و همچنین استفاده از for and since می پردازیم.

چگونه زمان حال کامل استمراری را بسازیم؟

 

به این جملات مثال با زمان Present Perfect Continuous نگاه کنید:

ـــــــــــــــ فاعل auxiliary verb ــــــــــــــــــــــــ auxiliary verb فعل اصلی
+ I have been waiting for one hour.
+ You have been talking too much.
It has not been raining.
We have not been playing football.
? Have you been seeing her?
? Have they been doing their homework?

 

انقباض با Present Perfect Continuous

وقتی در صحبت کردن از زمان Present Perfect Continuous استفاده می کنیم، اغلب فاعل و اولین فعل کمکی را منقبض می کنیم. ما گاهی اوقات این کار را به صورت غیررسمی نیز انجام می دهیم.

 

I have been I’ve been
You have been You’ve been
He has been
She has been
It has been
John has been
The car has been
He’s been
She’s been
It’s been
John’s been
The car’s been
We have been We’ve been
They have been They’ve been

 

    • I’ve been reading.
      من داشتم می خواندم
    • Jenny’s been helping us recently.
    • جنی اخیرا به ما کمک کرده است.

در جملات منفی، ممکن است اولین فعل کمکی و “not” را منقبض کنیم:

I haven’t been playing tennis
من تنیس بازی نکردم

It hasn’t been snowing.
برف نباریده است.

چگونه از زمان حال کامل استمراری استفاده کنیم؟

به این زمان زمان حال کامل پیوسته می گویند. معمولاً ارتباطی با زمان حال  وجود دارد.

ما از Present Perfect Continuous برای صحبت در مورد موارد زیر استفاده می کنیم:

past action recently-stopped
past action still-continuing

حال کامل استمراری؛ آنچه از گذشته آغاز و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است

در اغلب موارد از زمان حال کامل استمراری برای بیان فعلی که در زمان گذشته  شروع شده است و همچنان در حال انجام است (به پایان نرسیده باشد) استفاده می‌شود. معمولا برای مشخص کردن طول دوره زمانی در این ساختار از دو حرف اضافه‌ی “for” و “ since” استفاده می‌کنیم.

I have been living in New York City
من در شهر نیویورک زندگی می کنم.

I have been living in New York City for three years
سه سال است که در شهر نیویورک زندگی می‌کنم.

I have been living in New York City since I was 18
از ۱۸ سالگی در نیویورک زندگی کرده‌ام.

I have been living in New York City all my life
تمام عمر خود را در نیویورک زندگی کرده‌ام.

از مثال‌های بالا این دستگیرمان می‌شود که گوینده جملات همچنان در نیویورک زندگی می‌کند. تنها چیزی که در این جملات تغییر می‌کند طول دوره زمانی است. تقریبا چنین کاربردی را به لحاظ معنایی، در ساختار زمان حال کامل نیز سراغ داریم. مثال‌های بالا را می‌توان با زمان حال کامل نیز بیان کرد.

I have lived in New York City for three years
من سه سال است که در شهر نیویورک زندگی کرده ام.

I have lived in New York City since I was 18
من از ۱۸ سالگی در شهر نیویورک زندگی کرده ام.

I have lived in New York City all my life
من تمام عمرم را در شهر نیویورک زندگی کرده ام

تنها جمله‌ای که در معنا دچار تغییر شده است همان جمله اول است. جمله اول که هیچ دوره زمانی را مشخص نمی‌کند به ما می‌گوید که گوینده، زمانی در نیویورک زندگی می‌کرده است و در حال حاضر دیگر در این شهر زندگی نمی ‌کند.

وجه تمایز بین آنچه به پایان رسیده است و آنچه همچنان در حال اتفاق افتادن است همان چیزی است که به ما در استفاده از زمان حال کامل یا حال کامل استمراری کمک می‌کند. در واقع همین موضوع سبب می‌شود تا ما تشخیص دهیم چه زمان از زمان حال کامل و چه زمان از ساختار حال کامل استمراری استفاده کنیم. به دو مثال زیر توجه کنید.

درست:  I have been living in New York City while I finish my Ph.D
در حالی که دکترای خود را به پایان رسانده ام، در شهر نیویورک زندگی می کنم.

غلط    :   I have lived in New York City while I finish my Ph.D

عبارت فعلی “while I finish my Ph.D” به فعلی اشاره دارد که همچنان در حال انجام شدن است. پس به لحاظ معنایی نمی‌توان در کنار چنین عبارتی از ساختار زمان حال کامل استفاده کرد. در چنین مواردی باید از ساختار حال کامل استمراری که به ادامه‌ی یک فعل اشاره دارد، استفاده کنیم.

به دیالوگ زیر توجه کنید تا متوجه تفاوت شوید:

– Person A: “Let’s take the longer trail when we’re hiking back down.
بیا وقت برگشتن، مسیر طولانی‌تری را پیاده برویم.

– Person B: “But we have walked for three hours.”

– Person B: “But we’ve been walking for three hours.”

اما ما الان سه ساعت است که داریم پیاده‌روی می‌کنیم.

بسیار مشخص است که پاسخ دوم از لحاظ معنایی پاسخ صحیح‌تری است؛ زیرا بر طول زمان و استمرار فعل “راه رفتن” تاکید دارد.

حال کامل استمراری؛ طول بازه زمانی

ساختار زمان حال کامل استمراری برای تاکید بر طول دوره‌ی زمانی فعلی که از گذشته در حال انجام است مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنین کاربردی را در ساختار زمان حال کامل نیز سراغ داریم. اما تفاوت کوچک و ظریفی بین این دو ساختار در این مبحث و از این بعد وجود دارد که پس از مثال‌ها به آن اشاره می‌کنیم.

They have studied for weeks days for this exam
آنها هفته ها روز برای این امتحان درس خوانده اند.

They have been studying for three weeks for this exam
آنها سه هفته است که برای این امتحان درس می خوانند.

The girl has worked for five hours
دختر پنج ساعت کار کرده است.

The girl has been working for five hours
دختر پنج ساعت کار کرده است.

تفاوت میان این دو ساختار در جملات بالا بسیار ظریف است. در هر دو دسته مثال‌های فوق، استفاده از ساختار زمان حال کامل استمراری بر طول دوره زمانی که فعل در آن انجام می‌شود تمرکز دارد و این در حالی است که این ساختار همزمان بیانگر این است که فعل همچنان در حال وقوع است. اما ساختار زمان حال کامل تنها گزارشی از پایان یک فعل میدهد.

بیایید با هم به مثالی دیگر نگاهی بیندازیم:

He has talked on the phone for almost an hour
نزدیک به یک ساعت است که تلفنی صحبت کرده است.

He has been talking on the phone for almost an hour
نزدیک به یک ساعت است که با تلفن صحبت می کند.

جمله اول تنها به میزان زمانی که فرد در حال مکالمه با تلفن بوده است اشاره دارد. اما این قضیه با ساختار حال کامل استمراری متفاوت است. تمرکز جمله دوم بر این است که صحبت کردن با تلفن علاوه بر این که یک ساعت به‌طول انجامیده است، این فعل همچنان نیز در حال انجام است و ممکن است بیش از یک ساعتی که در جمله قید شده است بطول بی‌انجامد.

حال کامل استمراری؛ به‌طور موقت انجام می‌شود

نکته ظریف دیگری که در مورد زمان حال کامل استمراری وجود دارد این است که این ساختار برای بیان آنچه به‌طور موقت در حال انجام است، گزینه‌ی بهتری نسبت به زمان حال کامل است.

I have worked in the shop for three years
من سه سال در مغازه کار کردم.

I have been working in the shop for three years
من سه سال است که در مغازه کار می کنم.

جمله اول تنها به اینکه فرد برای مدتی در فروشگاه کار کرده است اشاره دارد و چیزی در مورد اینکه آیا می‌خواهد از کار کردن در فروشگاه کناره‌گیری کند به ما نمی‌گوید. اما جمله دوم موقعیت را کمی موقت‌تر بیان می‌کند. اگر کمی اطلاعات بیشتری به جملات اضافه کنیم تفاوت را شفاف‌تر خواهید دید.

I have worked in the shop for three years, but I hope to find something else soon
من سه سال در مغازه کار کردم، اما امیدوارم به زودی چیز دیگری پیدا کنم.

I have been working in the shop for three years, but I hope to find something else soon
من سه سال است که در مغازه کار می کنم، اما امیدوارم به زودی چیز دیگری پیدا کنم.

آنچه به جمله‌ها اضافه شد برای جمله دوم طبیعی‌تر جلوه می‌کند چون ساختار حال کامل استمراری موقعیتی به‌مراتب موقت‌تر را به تصویر می‌کشد. پس به خاطر داشته باشید که استفاده از زمان حال کامل استمراری برای بیان آنچه موقتا در حال انجام است گزینه‌ی بهتری است.

حال کامل استمراری؛آنچه اخیرا در حال وقوع بوده است یا به تازگی به پایان رسیده است

 

ما از زمان Present Perfect Continuous برای صحبت در مورد عملی که در گذشته شروع شده و اخیراً متوقف شده است استفاده می کنیم. در حال حاضر معمولا یک نتیجه وجود دارد.
برای بیان آنچه اخیرا مکررا در حال اتفاق بوده می‌توان از حال کامل استمراری استفاده کرد. بیاد داشته باشید که لزوما این فعل نباید تا زمان بیان آن ادامه داشته باشد و ممکن است دیگر اتفاق نیفتد. به چند مثال زیر توجه کنید.

Ali has been coming into work late a lot
علی اخیرا مدام دیر به سر کار می‌آید.

زمان حال کامل استمراری می‌توان برای بیان آنچه تا همین نزدیکی زمان حال در حال وقوع بوده است استفاده کرد.

My neighbors are angry because my dog has been barking
همسایه های من عصبانی هستند زیرا سگم واق واق کرده است.

Sorry I’m so sweaty I’ve been exercising
ببخشید خیلی عرق کردم ورزش کردم

در مثال‌های بالا فعل‌ها در حال حاضر در حال وقوع نیستند اما آنچه از این جملات برمیاید این است که افعال این جملات بقول معروف تا همین پیش پای شما در حال اتفاق افتادن بودند.

I’m tired [now] because I’ve been running
من [اکنون] خسته هستم چون دویده ام.

Why is the grass wet [now]? Has it been raining
چرا علف [اکنون] خیس است؟ آیا باران آمده است؟

You don’t understand [now] because you haven’t been listening
شما [اکنون] نمی‌فهمید چون گوش نداده‌اید.

حال کامل استمراری برای اقدام گذشته که اکنون ادامه دارد

ما از زمان Present Perfect Continuous برای صحبت در مورد عملی استفاده می کنیم که در گذشته شروع شده و اکنون ادامه دارد. این اغلب برای یا از آن زمان استفاده می شود.

I have been reading for 2 hours. (I am still reading now.)
۲ ساعته دارم میخونم (الان هم دارم میخونم.)

We’ve been studying since 9 o’clock. (We’re still studying now.)
ما از ساعت ۹ درس می خونیم. (الان در حال مطالعه هستیم.)

How long have you been learning English? (You are still learning now.)
چه مدت است که انگلیسی یاد می گیرید؟ (شما الان در حال یادگیری هستید.)

We have not been smoking. (And we are not smoking now.)
ما سیگار نکشیده ایم. (و ما الان سیگار نمی کشیم.)

For و Since با زمان حال کامل استمراری

ما اغلب از for و since با زمان های کامل استفاده می کنیم:

ما برای صحبت در مورد یک دوره زمانی استفاده می کنیم: سه ساعت، دو ماه، یک دهه
ما از since برای صحبت در مورد یک نقطه در زمان گذشته استفاده می کنیم: ساعت ۹، ۱ ژانویه، دوشنبه

for since
a period of time a point in past time
– – – – – – – – – – – – – • – – – – – – – – – –
۳۰ minutes ۱۰.۰۰am
four days Friday
۳ months March
۲ years ۲۰۱۰
۳ centuries ۱۷۰۰
ages I left school
ever the beginning of time
etc etc

به این جملات مثال با استفاده از for and since با زمان Present Perfect Continuous نگاه کنید:

I have been studying for three hours
سه ساعته دارم درس میخونم.

I have been watching TV since 7pm
من از ساعت ۷ شب دارم تلویزیون نگاه می کنم.

Tara hasn’t been feeling well for two weeks
تارا دو هفته است که حالش خوب نیست.

Tara hasn’t been visiting us since March
تارا از ماه مارس به ما سر نزده است.

He has been playing football for a long time
او مدت زیادی است که فوتبال بازی می کند.

He has been living in Bangkok since he left school
او از زمان ترک تحصیل در بانکوک زندگی می کند.

For را می توان با تمام زمان ها استفاده کرد. از آنجا که معمولا فقط با زمان های کامل استفاده می شود.

Mia has been competing in flute competitions recently. (And she will continue to do so.)
میا اخیراً در مسابقات فلوت شرکت کرده است. (و او به این کار ادامه خواهد داد.)

I haven’t been feeling well lately. (And I am still sick now.)
اخیرا حالم خوب نیست (و من الان هم بیمارم.)

Have you seen my wallet and keys recently? (Because I sure don’t know where they are.)
آیا اخیراً کیف پول و کلیدهای من را دیده اید؟ (چون من مطمئناً نمی دانم کجا هستند.)

البته همه افعال با عمل استمراری سازگار نیستند. چند نمونه از این افعال عبارتند از: to be, to arrive, to own

I have been owning my Mazda since 2007
من از سال ۲۰۰۷ مزدای خود را دارم.

I have owned my Mazda since 2007. (present perfect tense)
من از سال ۲۰۰۷ مالک مزدا هستم. (زمان حال کامل)

Gus has been being late for work recently
گاس اخیراً دیر سر کار آمده است.

Gus has been late for work recently. (present perfect tense)
گاس اخیراً دیر سر کار آمده است. (زمان حال کامل)

طریقه منفی کردن حال کامل استمراری

برای منفی کردن ساختار زمان حال کامل استمراری می‌توان از واژه منفی ساز “not” استفاده کرد. از این کلمه بعد از “have/has” استفاده کنید.

I have not been writing much recently
اخیرا زیاد نمی نویسم.

She hasn’t been trying to find work since her divorce
او از زمان طلاقش هیچ تلاشی برای یافتن کار نکرده است.

I need to get up earlier, because I haven’t been making it to work on time lately
من باید زودتر بیدار شوم، زیرا اخیراً به موقع سر کار نمی روم.

نمی‌شود از “never” استفاده کرد؟ باید بگویم که معمولا از این منفی ساز برای ساختار حال کامل استمراری استفاده نمی‌کنیم


طریقه سوالی کردن زمان حال کامل استمراری

طریقه سوالی کردن ساختار حال کامل استمراری مثل باقی ساختارها است؛ جای فعل کمکی “have/has” را با فاعل جمله عوض کنید. اگر از کلماتی سوالی مانند “where” یا “what” “why”هم استفاده می‌کنید باید این کلمات را در ابتدای جمله بکار ببریم و سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی و فاعل جمله خود را بسازیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Where have you been living lately
اخیراً کجا زندگی می کنید؟

Has she been feeling OK
آیا او احساس خوبی داشته است؟

Why have you been lying to me
چرا به من دروغ گفتی؟

همچنین می‌توان با اضافه کردن “not” در میان فاعل و کلمه “been” جملات سوالی منفی را ساخت. البته می‌توان “not” را به فعل اصلی متصل کرد و جمله را ادامه داد:

Haven’t you been writing a new book
کتاب جدیدی نمی نوشتی؟

Has she not been feeling well
حالش خوب نبود؟

Why haven’t they been working on their homework
چرا آنها روی تکالیف خود کار نکرده اند؟

جمع بندی و نتیجه گیری

امیدوارم این مبحث هم به تقویت گرامر شما کمک کرده باشد. اگر سوال یا نظری در مورد این مقاله دارید برای ما همین پایین ارسال کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا