آموزش گرامر

ساختار و کاربرد مجهول در گرامر انگلیسی | Passive voice

فرم passive ساختار خاصی است که ما برای تمرکز روی یک عمل یا کار انجام شده (object) از آن استفاده می کنیم. در بیشتر موارد ما جملات active می سازیم که در آن تمرکز روی (subject) یعنی شخصی است که آن عمل یا کار را انجام داده. مثلا:

.This company employs 2000 people
این شرکت ۲۰۰۰ کارمند دارد.

در جملات مجهول ما تمرکز را روی شیئی قرار می دهیم که عملی روی آن انجام شده است یا درواقع تمرکز ما روی کار انجام شده است و شخص یا چیزی که این کار را انجام داده زیاد مهم نیست.مثلا:

.۲۰۰۰people are employed by this company
۲۰۰۰ نفر توسط این شرکت مشغول به کار شدند.

*اگر بخواهیم بگوییم چه کسی کار را انجام می دهد یا چه چیزی باعث این عمل می شود در آخر جمله از “by” استفاده می کنیم.

*برای ساختن جملات مجهول، فعل باید مفعول داشته باشد، به این معنی که بعد از فعل مفعول بیاید. مثلا:

to make a cake
برای درست کردن کیک

to direct a film
برای کارگردانی یک فیلم

to hire someone
برای استخدام کسی

*اگر یک فعل مفعول نداشته باشد، یعنی بعد از آن فعل نتوانیم مفعول بیاوریم ، نمی توانیم از فرم مجهول (passive) استفاده کنیم. مثلا:

to think
فکر کردن

to talk

صحبت کردن

to work
برای کار

ساختار جملات مجهول

برای ایجاد جملات مجهول از ساختار زیر استفاده می کنیم

to be + فعل اصلی (past participle)

فراموش نکنید که در ساختار مجهول همیشه از قسمت سوم فعل (past participle) استفاده می کنیم. در اینجا مثالی از ساختار مجهول در حال ساده آورده شده است:

Passive Active
am helped
به من کمک می‌شود.
I help
من کمک میکنم
You are helped
به شما کمک می‌شود
You help
تو کمک کن
He/She/It is helped
به او/او کمک می‌شود
He/She/It helps
او/او/این کمک می کند
We are helped
به ما کمک می‌شود
We help
ما کمک می کنیم
You are helped
به شما کمک می‌شود
You help
تو کمک کن
They are helped
به آنها کمک می‌شود
 
They help
آنها کمک میکنند.

_«p.p» مخفف “Past Participle” است و به آن «اسم مفعول» نیز گفته می‌شود. در افعال باقاعده، شکل سوم فعل با اضافه کردن “ed” ساخته می‌شود. در جدول زیر به تعدادی از افعال باقاعده و شکل سوم آن‌ها اشاره شده است:

شکل سوم فعل شکل گذشته فعل شکل ساده فعل
walked walked walk
listened listened listen
worked worked work
visited visited visit
practiced practiced practice
studied studied study

_علاوه بر فعل‌های باقاعده، فعل های بی قاعده نیز در زبان انگلیسی وجود دارند که شکل گذشته و سوم آن‌ها از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. به عبارت دیگر، به این فعل‌ها “ed” اضافه نمی‌شود. در جدول زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

شکل سوم فعل شکل گذشته فعل شکل ساده فعل
brought brought bring
bought bought buy
caught caught catch
come came come
felt felt feel
got got get

جملات منفی و پرسشی

برای ایجاد جملات پرسشی (question) و منفی (negetive)، همان کاری را انجام می دهیم که همیشه با «to be» انجام می دهیم، یعنی جای فاعل و فعل را عوض می کنیم تا سؤال بسازیم، و «not» را برای منفی کردن‌جمله اضافه می کنیم. مثلا:

 

جملات منفی 

(Negative Sentences)

جملات پرسشی

(Questions)

I‘m not helped
 به من کمکی نمیشود
Am I helped?
آیا به من کمک شده است؟
You‘re not helped.
به شما کمکی نمی شود
Are you helped?
آیا به شما کمک می‌شود؟
He/she/It‘s not helped.
.به او کمکی نمیشود
Is she/he/it helped?
آیا به او کمک شده است؟
We‘re not helped.
به ما کمکی نمیشود
Are we helped?
آیا به آنها کمک می‌شود؟
You‘re not helped.
به شما کمکی نمی شود
Are you helped?
آیا به شما کمک می‌شود؟
.They‘re not helped
کمکی به آنها نمی شود

Are
 they helped?
آیا به آنها کمک می‌شود؟

تعیین زمان فعل مجهول

یکی از موارد مهم در افعال مجهول در زبان انگلیسی این است که زمان فعل جمله مجهول باید از لحاظ زمانی با جمله معلوم(active) یکی باشد. در نتیجه باید فعل را به شکلی تغییر دهیم که همان زمان فعل معلوم را بسازیم. اما بیان شد که ما در مجهول از قسمت سوم فعل استفاده خواهیم کرد پس چگونه باید زمان فعل مجهول را مشخص کنیم؟ باید گفت زمان جمله مجهول را باید با فعل کمکی “be” مشخص کنیم و با تغییر این فعل به زمان های مختلف می توان زمان فعل مجهول را به همان زمانی که جمله معلوم در آن قرار دارد تبدیل نماییم.

۱. حال ساده(Simple present)

همانطور که گفتیم برای ساخت زمان فعل باید از فعل “be” استفاده کنیم. از این رو برای زمان حال ساده شکل فعل “be” به سه صورت (am / is / are) خواهد بود. پس به صورت کلی ساختار مجهول در حال ساده به صورت زیر می باشد:

am / is / are + past participle

مثال:

Active .Somebody cleans this room every day
کسی هرروز این اتاق را تمیز می کند

passive  .This room is cleaned every day
این اتاق هرروز تمیز می شود.

.I am invited to party
من به پارتی دعوت می شوم.

۲. گذشته ساد(Simple past)

در زمان گذشته ساده فعل “be” به دو شکل (was /were) تبدیل می شود. در نتیجه برای ساخت فعل مجهول در این حالت باید از این دو فعل استفاده شود و سپس بعد از آن ها قسمت سوم فعل اصلی آورده می شود:

was / were + past participle

Active  .Somebody cleaned this room yesterday

کسی دیروز این اتاق را تمیز کرد.

Passive .This room was cleaned yesterday
این اتاق دیروز تمیز شد.

۳. حال استمراری(Present continuous)

برای ساخت زمان حال استمراری باید از فعل “be” همراه با “ing” استفاده کرد. پس ساختار جمله ی ما به صورت زیر است:

am / is / are + being + past participle

به مثال زیر توجه کنید:

Active  .Somebody is cleaning the room at the moment
کسی در حال تمیز کردن این اتاق است.

Passive .The room is being cleaned at the moment
این اتاق در حال تمیز شدن است.

۴. حال کامل (present perfect)

برای ساختن گرامر حال کامل passive از فعل “have/has” استفاده می‌کنیم، سپس “been” را بعد از آن می‌نویسیم. پس ساختار آن به شکل زیر است:

have/has + been + past participle

.Active → I have made a cake
من یک کیک درست کرده ام.

.Passive → A cake has been made
یک کیک درست شده است.

۵. گذشته کامل  (Past perfect)

اگر بخاطر داشته باشید برای ساخت گذشته کامل باید از فعل “had” استفاده شود و همچنین فعل اصلی به صورت قسمت سوم به کار گرفته می شود پس ساختار این زمان به صورت مجهول به شکل زیر است:

had + been + past participle

Active → .Somebody had cleaned this room
کسی این اتاق را تمیز کرده بود.

Passive → .This room had been cleaned
این اتاق تمیز شده بود.

۶. ساختار مجهول با (infinitive)

میدانیم که infinitive همان فعل به اضافه ی “to” است مانند “to speak” بنابراین ساختار مجهول با infinitive به شکل زیر است:

To be + p.p

مثال:

.Most film stars hate to be interviewed
اکثر ستاره های سینما از مصاحبه متنفرند.

۷. ساختار مجهول با (gerund)

همانطور که میدانید gerund همان فعل به اضافه “ing” است مثل “speaking” در این حالت ساختار این نوع مجهول به شکل زیر است:

Being +p.p

مثال:

.Most film stars hate being interviewed
.بیشتر ستاره های سینما از مصاحبه متنفرند.

ساختار مجهول با افعال دو مفعولی

بعضی افعال می توانند دو مفعول داشته باشند در نتیجه برای مجهول کردن آن ها می توان دو مدل مجهول نوشت. مثلا فعل “give” می تواند دو تا مفعول داشته باشد:

Active → He gave me the book / He gave the book to me.

در این جمله هم “me” و هم “the book” مفعول هستند. برای مجهول کردن این جمله می توان انتخاب کرد که کدام مفعول را ابتدای جمله قرار داد.

Passive →was given the book (by him)
The book was given to me (by him).

افعال دیگر مانند “give” که می توانند دو تا مفعول داشته باشند عبارتند از:

ask (درخواست کردن)

offer (پیشنهاد دادن)

teach (درس دادن)

tell (گفتن)

lend (قرض دادن)

promise (قول دادن)

sell (فروختن)

throw (انداختن)

چه زمانی باید از Passive استفاده کنیم؟

۱.وقتی می خواهیم تمرکز جمله را تغییر دهیم:

The Mona Lisa was painted by Leonardo Da Vinci
مونالیزا توسط لئوناردو داوینچی نقاشی شده است. (ما در این جمله بیشتر به نقاشی علاقه داریم تا هنرمند)

۲.زمانی که شخص یا چیزی که باعث این عمل می شود ناشناخته یا بی اهمیت یا آشکار یا «افراد به طور کلی» است:

.He was arrested
او دستگیر شد. (مامور آشکار، پلیس)

.My bike has been stolen
دوچرخه من دزدیده شده است. (عامل ناشناس).

.The road is being repaired
جاده در حال تعمیر است. (عامل بی اهمیت).

The form can be obtained from the post office
فرم را می توان از اداره پست دریافت کرد. (مردم به طور کلی)

۳. در نوشته های علمی:

The chemical is placed in a test tube and the data entered .into the computer
ماده شیمیایی در یک لوله آزمایش قرار می گیرد و داده ها وارد کامپیوتر می شود.

۴. در نوشتار رسمی به جای استفاده از someone/people/they:

The brochure will be finished next month
این بروشور ماه آینده به پایان می رسد.

۵. وقتی فاعل خیلی طولانی است:

I was surprised by how well the students did in the test
از اینکه دانش‌آموزان چقدر در آزمون موفق شدند شگفت‌زده شدم.

*جمله بالا بهتر از این است که بگوییم :

How well the students did in the test surprised me.

این که چقدر دانش آموزان در آزمون موفق شدند من را شگفت زده کرد.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله گرامر passive و کاربردهای آن  در جملات مختلف را یاد گرفتید.مانند تمام فرم‌های دستوری، بهترین راه برای اطمینان از استفاده از فرم مجهول، تمرین است و یکی از مؤثرترین راه‌ها برای تمرین، ساختن مثال‌های واقعی در مورد خودتان است. بنابراین سعی کنید با استفاده از فرم مجهول به این سوالات پاسخ دهید:

?Where were you born

?When was your home built

?What famous products are made in your country

امتیاز دهید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا