آموزش زبان

۳۰ اصطلاح مفید برای سلامتی و پزشکی

حتما شما نیز با جمله مشهور “یک سیب در روز شما را از دکتر دور می کند” آشنا هستید ، اصطلاحات که آن را Idiom می خوانند از آن دسته جملاتی هستند که شما نباید به صورت تحت الفظی و لغوی ترجمه کنید و معنایی فراتری از آن چیزی که در نگاه اول درک می کنید با خود به همراه دارند.

یکی از مواردی که به شما کمک می کند تا شبیه به افراد انگلیسی زبان به نظر برسید و نماینگر تسلط بالای شما نسبت به زبان انگلیسی است بکار بردن درست و به موقع همین اصطلاحات است.

چرا باید اصطلاحات مرتبط با سلامتی را بدانیم؟  

با گسترش توجه افراد به سلامتی و رو آوردن به ورزش های گروهی و فردی کاربرد این جملات نیز روز به روز در حال افزایش می باشد. این موضوع تنها به این مسئله ختم نمی شود تصور کنید یکی از دوستان و آشنایان شما با مشکل سلامتی دست و پنجه نرم می کند برای پرسیدن حال آن از چه جملاتی استفاده می کنید؟ توجه کنید حتی ساده ترین مکالکه های شما با یک دوست نیز با یکی از همین جملات آغاز می شوند ?how are you  و ?how’s your health . بنابراین با توجه به این مسائله یادگیری این اصطلاحات برای شما یکی از ضروریات و الزامات اصلی یادگیری زبان انگلیسی می باشد.

 • Alive And Kicking
 • An apple a day keeps the doctor away
 • As fit as a fiddle
 • As pale as a ghost
 • As pale as death
 • At death’s door
 • Back on one’s feet
 • Be on the Mend
 • Bitter pill to swallow
 • Black-and-blue
 • Break out in a cold sweat
 • Catch one’s death of cold
 • Feel on top of the world
 • Get a charley horse
 • Go Under the Knife
 • Go Viral
 • Green around the gills
 • Have foot-in-mouth disease
 • Have one foot in the grave
 • Just what the doctor ordered
 • Kink in one’s neck
 • Laughter is the best medicine
 • Poison pill (n)
 • Run in the family
 • Sick and Tired of
 • Sick as a Dog
 • Snake Oil
 • Take your medicine
 • Taste of your own medicine
 • Under the weather

اصطلاحات بهداشتی با معنی و مثال
لیست اصطلاحات بهداشتی، اصطلاحات پزشکی، اصطلاحات پزشکی و اصطلاحات دکتر را با معنی و مثال بیاموزید.

 

Alive And Kicking

Meaning: In good health despite health problems
معنی: در سلامتی با وجود مشکلات سلامتی

: I had coronary bypass surgery last winter, but I’m alive and kicking
مثال: من زمستان گذشته جراحی بای پس عروق کرونر انجام دادم، اما من زنده هستم و لگد می زنم!

An apple a day keeps the doctor away
مصرف یک سیب در هر روز شما را از دکتر دور نگه می دارد

Meaning: Eating healthy foods will keep one from getting sick (and needing to see a doctor)
معنی: خوردن غذاهای سالم از بیمار شدن (و نیاز به مراجعه به پزشک) جلوگیری می کند.

Example: Have an apple for a snack, instead of those chips. An apple a day keeps the doctor away, after all
مثال: به جای آن چیپس، یک سیب برای میان وعده بخورید. یک سیب در روز پزشک را دور نگه می دارد.

As fit as a fiddle

به اندازه کمانچه
: To be healthy and physically fit
معنی: سالم بودن و آمادگی جسمانی

Example: My grandfather is ninety years old but he is as fit as a fiddle
مثال: پدربزرگ من نود سال دارد اما به اندازه کمانچه تناسب دارد.

As pale as a ghost
رنگ پریده مثل یک روح

Meaning: Extremely pale
معنی: به شدت رنگ پریده

Example: My grandfather was as pale as a ghost when he entered the hospital
مثال: پدربزرگم وقتی وارد بیمارستان شد مثل یک روح رنگ پریده بود.

As pale as death
رنگ پریده مثل مرگ

Meaning: Extremely pale
معنی: به شدت رنگ پریده

Example: The woman in the hospital waiting room was as pale as death
مثال: زن در اتاق انتظار بیمارستان به اندازه مرگ رنگ پریده بود.

At death’s door
در درگاه مرگ

Meaning: Very near death
معنی: مرگ بسیار نزدیک

Example: The sales manager was at death’s door after his heart attack
مثال: مدیر فروش پس از حمله قلبی در آستانه مرگ بود.

Back on one’s feet
پشت سر گذاشتن

Meaning: Physically healthy again
معنی: دوباره از نظر جسمی سالم است

Example: My mother is back on her feet after being sick for two weeks
مثال: مادرم پس از دو هفته بیماری دوباره روی پاهای خود ایستاده است.

Be on the Mend
در حال بهبود باشید

Meaning: Be improving after an illness
معنی: بعد از بیماری در حال بهبود باشید

Example: I was in the hospital for a week after I contracted malaria, but now I’m back home, and I’m on the mend
مثال: من یک هفته پس از ابتلا به مالاریا در بیمارستان بودم، اما اکنون به خانه برگشتم و در حال بهبودی هستم.

Bitter pill to swallow
قرص تلخ برای قورت دادن

Meaning: An unpleasant fact that one must accept
معنی: واقعیت ناخوشایندی که باید پذیرفت

Example: Losing the election was a bitter pill to swallow for the candidate
مثال: شکست در انتخابات قرص تلخی برای نامزد بود.

Black-and-blue
سیاه و آبی

Meaning: Bruised, showing signs of having been physically harmed
معنی: کبودی، نشان دادن علائم آسیب جسمی

Example: My arm was black-and-blue after falling down the stairs
مثال: بازوی من بعد از افتادن از پله ها سیاه و آبی بود.

Break out in a cold sweat
عرق سرد در بیاید

Meaning: To perspire from fever or anxiety
معنی: عرق کردن از تب یا اضطراب

Example: I usually break out in a cold sweat when I have to make a speech
مثال: من معمولاً وقتی باید سخنرانی کنم عرق سرد می‌ریزم.

Catch one’s death of cold
Catch one’s death of سرما

Meaning: To become very ill (with a cold/flu etc.)
معنی: بسیار بیمار شدن (با سرماخوردگی/آنفولانزا و غیره)

Example: The little boy was told to be careful in the rain or he would catch his death of cold
مثال: به پسر کوچولو گفته شد که مواظب باران باشد وگرنه از سرما میمیرد.

Feel on top of the world
در بالای دنیا احساس کنید

Meaning: To feel very healthy
معنی: احساس بسیار سالم بودن

Example: I have been feeling on top of the world since I quit my job
مثال: از زمانی که کارم را ترک کردم، احساس می کنم در اوج دنیا هستم.

Get a charley horse
یک اسب چارلی بگیر

Meaning: To develop a cramp in the arm or the leg
معنی: ایجاد گرفتگی در بازو یا پا

Example: The swimmer got a charley horse while he was swimming
مثال: شناگر در حالی که در حال شنا بود یک اسب چارلی گرفت.

Go Under the Knife
برو زیر چاقو

Meaning: Undergo surgery
معنی: تحت عمل جراحی قرار بگیرید

Example: I’m going under the knife next month to try to solve my knee problems. Hope it helps
مثال: من ماه آینده زیر چاقو می روم تا مشکلات زانوی خود را حل کنم. امیدوارم کمک کند!

Go Viral
ویروسی شدن

Meaning: Begin to spread rapidly on the Internet
معنی: شروع به انتشار سریع در اینترنت

Example: My friend’s satirical song about the Supreme Court decision has started to go viral
مثال: آهنگ طنز دوست من در مورد تصمیم دادگاه عالی شروع به پخش شدن کرده است.

Green around the gills
اطراف آبشش سبز است

Meaning: To look sick
معنی: بیمار به نظر برسد

Example: My colleague was looking a little green around the gills when he came to work today
مثال: همکار من امروز وقتی سر کار آمد کمی سبز به اطراف آبشش نگاه می کرد.

Have foot-in-mouth disease
ابتلا به بیماری تب برفکی

Meaning: Tto embarrass oneself through a silly mistake
معنی: خجالت کشیدن خود از طریق یک اشتباه احمقانه

Example: The man has foot-in-mouth disease and is always saying stupid things
مثال: مرد مبتلا به بیماری تب برفکی است و همیشه حرف های احمقانه می زند.

Have one foot in the grave
یک پا را در قبر داشته باشید

Meaning: To be near death (usually because of old age or illness)
معنی: نزدیک شدن به مرگ (معمولاً به دلیل کهولت یا بیماری)

Example: My uncle is very sick and has one foot in the grave
مثال: عمویم خیلی مریض است و یک پاش در قبر است.

Just what the doctor ordered
فقط آنچه را که دکتر دستور داد

Meaning: Exactly the thing that is or was needed to help improve something or make one feel better
معنی: دقیقاً چیزی که برای کمک به بهبود چیزی یا ایجاد احساس بهتر مورد نیاز است

Example: A short nap is just what the doctor ordered
مثال: چرت کوتاه همان چیزی است که پزشک دستور داده است.

Kink in one’s neck
پیچ خوردگی در گردن

Meaning: A cramp in one’s neck that causes pain
معنی: گرفتگی در گردن که باعث درد می شود

Example: I woke up this morning with a kink in my neck
مثال: من امروز صبح با پیچ خوردگی در گردنم از خواب بیدار شدم.

Laughter is the best medicine
خنده بهترین دوا است

Meaning: Laughing a lot is a very effective means of recovering from physical or mental injury
معنی: زیاد خندیدن وسیله ای بسیار موثر برای بهبودی از آسیب جسمی یا روحی است

Example: I think the best thing for you right now would be to spend some time with people you can joke around with. Laughter is the best medicine, after all.
مثال: فکر می کنم بهترین چیز برای شما در حال حاضر این است که مدتی را با افرادی بگذرانید که می توانید با آنها شوخی کنید. به هر حال خنده بهترین دارو است.
Poison pill (n)
قرص سمی (n)

Meaning: An element introduced into the restructuring of a corporation so that it becomes undesirable for another corporation to take over.
معنی: عنصری که در تجدید ساختار یک شرکت وارد شده است به طوری که تصاحب آن برای شرکت دیگری نامطلوب می شود.

Example: Acme Corporation approved a poison pill to prevent a hostile takeover
مثال: شرکت Acme یک قرص سمی را برای جلوگیری از تصرف خصمانه تایید کرد.

Run in the family
در خانواده بدوید

Meaning: To be a common family characteristic
معنی: یک ویژگی مشترک خانوادگی بودن

Example: The serious illness runs in the family of my friend
مثال: بیماری جدی در خانواده دوست من وجود دارد

Sick and Tired of
مریض و خسته از

Meaning: Extremely annoyed by something that occurs repeatedly
معنی: آزار شدید از چیزی که به طور مکرر اتفاق می افتد

Example: I’m sick and tired of the way Neil always tries to get other people to do his work
مثال: من از روشی که نیل همیشه سعی می کند دیگران را وادار به انجام کارهایش کند، خسته و خسته شده ام.

Sick as a Dog
مثل یک سگ بیمار است

Meaning: Extremely ill
معنی: بسیار بیمار.

Example: Did you have a good vacation?” -””Not really. I was sick as a dog the whole time.”
مثال: آیا تعطیلات خوبی داشتید؟ -“”نه واقعا. من در تمام مدت مثل یک سگ بیمار بودم.»

Snake Oil
روغن مار

Meaning: Medicine of unproven value; fraudulent medicine
معنی: دارویی با ارزش اثبات نشده; داروی تقلبی

Example: The Internet is full of people who sell snake oil that won’t help you at all with your medical problems
مثال: اینترنت پر از افرادی است که روغن مار می فروشند که هیچ کمکی به مشکلات پزشکی شما نمی کند.

Take your medicine
داروتو بخور

Meaning: Accept something unpleasant, for example, punishment, without protesting or complaining
معنی: پذیرش چیزی ناخوشایند، مثلاً مجازات، بدون اعتراض و شکایت

Example: He really hates shopping, but he goes anyway and takes his medicine like a man.
مثال: او واقعاً از خرید متنفر است، اما به هر حال می رود و مثل یک مرد دارویش را می خورد.

Taste of your own medicine
طعم داروی خودتان را بچشید

Meaning: The same unpleasant experience or treatment that one has given to others
معنی: همان تجربه یا رفتار ناخوشایندی که شخص با دیگران کرده است

Example: This team likes to play rough, so let’s go out there and give them a taste of their own medicine!
مثال: این تیم دوست دارد خشن بازی کند، پس بیایید بیرون برویم و طعم داروی خود را به آنها بچشیم!

Under the weather
زیر آب و هوا

Meaning: Not feeling well
معنی: حالم خوب نیست
Example: My boss has been under the weather all week and has not come to work during that time.
مثال: رئیس من تمام هفته زیر آب و هوا بوده و در این مدت سر کار نیامده است.

.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا