آموزش گرامر

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی – Future Perfect Tense

در این مقاله نحوه تشکیل و زمان استفاده از زمان کامل آینده را توضیح خواهیم داد. برای منابع مربوط به تمام زمان های فعل، از صفحه زمان های اصلی ما دیدن کنید.
آیا تا به حال فکر کرده اید که در یک لحظه خاص در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
به عنوان مثال، تا سال ۲۰۲۲، چه نوع دستگاه های تکنولوژیکی اختراع خواهند شد؟
آیا معلمان کلاس های حضوری را به طور کامل متوقف خواهند کرد؟
زمان آینده کامل برای دانش آموزان نسبتاً سخت است. معمولاً به دانش‌آموزان متوسط تا پیشرفته این زمان آموزش داده می‌شود، که حتی اغلب افراد بومی از آن استفاده نمی‌کنند.

آینده کامل ( Future Perfect) از جمله ساختارهای زمانی است که به رخدادهای آینده اشاره دارد. پیش از اینکه به کاربرد و نحوه استفاده از این زمان فعلی بپردازیم بهتر است که در ابتدا نگاهی به شکل ساختاری آن داشته باشیم.

به جدول زیر نگاه کنید.

past participle will have Subject
gone will have He
gone will have I

از زمان آینده کامل به دو صورت استفاده می کنیم.

۱. از آن برای این استفاده می کنیم که بگوییم قبل از عمل دیگری در آینده اتفاقی خواهد افتاد. یا اینکه اتفاقی قبل از زمان خاصی در آینده رخ خواهد داد.
به عبارت دیگر: عملی که از زمان حال تا مقطعی در آینده تکمیل خواهد شد.

توجه: هنگام استفاده از زمان آینده کامل باید یک پایان مشخص برای یک عمل داشته باشید. اگر پایان خاصی ندارید، از زمان آینده ساده استفاده کنید.

.She will have finished everything by next week
او تا هفته آینده همه چیز را تمام کرده است

.I am going to have found all of the missing pieces by this time tomorrow
تا فردا این ساعت همه قطعات گم شده را پیدا می کنم

۲. همچنین می توانیم از آینده کامل برای نشان دادن اینکه چیزی تا زمان یا عمل دیگری در آینده ادامه خواهد داشت استفاده کنیم.

I will have lived in New York for 16 years before I move next month
من ۱۶ سال در نیویورک زندگی خواهم کرد تا اینکه ماه آینده نقل مکان کنم.

Claire will have gone to dance class for 8 years as of next Tuesday
کلر از سه شنبه آینده به مدت ۸ سال به کلاس رقص خواهد رفت.

.She will have worked here for 30 years when she retires next year
او ۳۰ سال اینجا کار می کند که سال آینده بازنشسته شود

.I am going to have been awake for 36 hours by the time I finish this report
.تا این گزارش را تمام کنم ۳۶ ساعت بیدار خواهم بود

.She will have fixed the computer before it’s time for the meeting
او قبل از اینکه زمان جلسه فرا برسد رایانه را تعمیر خواهد کرد

.We will have taken five quizzes by the end of the course
.ما تا پایان دوره پنج آزمون خواهیم گرفت

?You will have visited how many states by the time you turn 35
تا زمانی که ۳۵ ساله شوید از چند ایالت بازدید خواهید کرد

.They will not have prepared enough before it’s time for the big game
آنها قبل از اینکه زمان بازی بزرگ فرا برسد، آمادگی کافی را نخواهند داشت

تشکیل زمان کامل آینده

….+ Will + have + p.p

.I will have called 80 volunteers by next Tuesday
من تا سه شنبه آینده با ۸۰ داوطلب تماس خواهم گرفت

? Will + subject + have + p.p

?Will you have called 80 volunteers by next Tuesday
آیا تا سه شنبه آینده با ۸۰ داوطلب تماس گرفته اید؟

– Will + not + have + p.p

.I will not have called 80 volunteers by next Tuesday
.تا سه شنبه آینده با ۸۰ داوطلب تماس نخواهم گرفت

تشکیل فعل ماضی آسان است. فقط -ed یا -d را به انتهای اکثر افعال باقاعده اضافه کنید. با این حال، انگلیسی با افعال بی قاعده بارگذاری می شود.

.We will have eaten by the time you get home
.تا برسی خونه غذا خوردیم

.The group will have finished the project before the funding is cut
.گروه قبل از قطع بودجه پروژه را به پایان رسانده است

.I will have walked three miles by the time she walks one
.تا او یک مایل راه برود من سه مایل راه رفته ام

منفی کردن زمان آینده کامل

برای استفاده از زمان کامل آینده به صورت منفی از این فرمول استفاده کنید: Will + not + have +p.p

You will not have spoken to ten thousand people by the time I get back from my trip
تا زمانی که من از سفر برگردم با ده هزار نفر صحبت نخواهید کرد

They will not have beaten the army before the winter weather sets in
آنها قبل از شروع هوای زمستان ارتش را شکست نخواهند داد

The store will not have ordered your dress before the ball
فروشگاه لباس شما را قبل از توپ سفارش نداده است

پرسیدن سوال در زمان آینده کامل

هنگام پرسیدن سوال در زمان کامل آینده، از فرمول استفاده کنید: Will + subject + have + past participle

?Will he have learned to tie his shoes before he plays his next tee ball game
آیا او یاد گرفته است که قبل از بازی بعدی خود، بند کفش هایش را ببندد؟

?Do you think they will have deleted the virus from our system before we return from the holidays
آیا فکر می کنید قبل از بازگشت از تعطیلات، ویروس را از سیستم ما پاک کرده باشند.

افعال با قاعده و بی‌قاعده

گاهی لازم است برای بیان زمان وقوع رویدادی، افعال را صرف کنیم. افعال در زبان انگلیسی به دو حالت زمان گذشته (دومین حالت فعل) و اسم مفعول (سومین حالت فعل) صرف می‌شوند.

اکثر افعال انگلیسی، با قاعده هستند و برای صرف کردن، تنها لازم است “d” یا “ed” را به انتهای فعل اضافه کنیم.

مثال:

شکل اصلی فعل حالت دوم فعل حالت سوم فعل (PP)
walk walked walked

 

اما روش صرف برخی افعال، متفاوت بوده و نمی‌توان “d” یا “ed” را به انتهای آن‌ها اضافه کرد. در نتیجه هیچ الگوی مشخصی در صرف این دسته وجود ندارد. برای همین به این دسته، افعال بی‌قاعده می‌گوییم و تنها راه برای شناخت و استفاده درست از آن‌ها، حفظ کردن است.

مثال:

شکل اصلی فعل حالت دوم فعل حالت سوم فعل (PP)
see saw seen

 سوالات بله/خیر

?….Will + subject + have + past participle
?….Be verb + subject + going to have + past participle

 پرسشی منفی پرسشی  منفی  مثبت

Won’t I have asked?

Will I have asked?

I won’t have asked.

I will have asked.

Won’t you have asked?

Will you have asked?

You won’t have asked.

You will have asked.

Won’t he have asked?

Will he have asked?

He won’t have asked.

He will have asked.

Won’t she have asked?

Will she have asked?

She won’t have asked.

She will have asked.

Won’t we have asked?

Will we have asked?

We won’t have asked.

We will have asked.

Won’t they have asked?

Will they have asked?

They won’t have asked.

They will have asked.

?Will you have finished decorating the house by 8 o’clock
?آیا تا ساعت ۸ دکوراسیون خانه را تمام کرده اید؟

?Are you going have read the book by the start of class tomorrow
آیا قرار است فردا تا شروع کلاس کتاب را بخوانید.

۲- روش دوم: استفاده از کلمات سوالی “wh” دار

همچنین، روش دیگری که برای سوال کردن در گرامر زمان آینده کامل وجود دارد، استفاده از کلمات “Five W” می‌باشد.

کلمات “Five Wh” عبارتند از:

What
Who
Why
When
Where
در این روش برای سوالی کردن، ابتدا جای “will” را با فاعل جابجا کرده، سپس کلمات سوالی معرفی شده را در ابتدای جمله، قبل از “will” اضافه می‌کنیم.

فرمول سوالی کردن با کلمات “Five W”:

When + will + فاعل + have + pp (قسمت سوم فعل)

مثال:

Why will he have got married before June
چرا او قبل از ژوئن ازدواج کرده است؟

When will they have left their jobs
چه زمانی آن‌ها کار خود را ترک خواهند کرد؟

عبارات کاربردی در گرامر زمان آینده کامل

در ساختار گرامر آینده کامل، معمولا از عباراتی چون “By”، “Until/till” ،”Before” و غیره استفاده می‌کنیم.

مثال:

She will have sung a song before he comes.
آن زن قبل از اینکه آن مرد بیاید آهنگ خواهد خواند.

We will have completed the work by the next month.
ما کار را تا ماه آینده تکمیل خواهیم کرد.

مفاهیم و کاربرد گرامر زمان آینده کامل (کاربرد future perfect):

۱- کاربرد اول: هنگام بیان عملی که قبل از زمانی مشخص شده در آینده، تکمیل می‌شود.

They will reach Shiraz at 6 o’clock.
آن‌ها تا ساعت ۶ به شیراز می‌رسند. (رسیدن قبل از ساعت ۶ می‌باشد)

۲- کاربرد دوم: وقتی می‌خواهیم راجع به مدت زمان یک عملی صحبت کنیم که شروع شده و همچنان تا آینده مورد نظر ما ادامه دارد. در این روش از اصطلاح “for” در جمله استفاده می‌کنیم.

When we get married, I will have known Sara for 2 years.
زمانی که ازدواج می‌کنیم، ۲ سالی می‌شود که سارا را می‌شناسم.

۳- کاربرد سوم: وقتی می‌خواهیم درباره کاری در آینده صحبت کنیم که دقیقا نمی‌دانیم چه زمانی به اتمام می‌رسد، از آینده کامل استفاده می‌کنیم.

در این ساختار استفاده از کلمه “by” و عباراتی مثل “By the time”، “By then”، “By tomorrow”، “By the end of ” رایج است.

By 9 o’clock, I will have finished my homework.
تا ساعت ۹ تکالیفم را تمام کرده‌ام.

مفهوم مثال: در این حالت تصمیم دارم قبل از ساعت ۹، تکالیفم را تمام کنم. اما ممکن است کارم بیشتر طول بکشد. برای همین مطمئن نیستم که قبل از این زمان، مشق‌هایم تمام شوند.

شکل مجهول آینده کامل(Future Perfect Passive):

زمانی از شکل مجهول در گرامر زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم که نمی‌دانیم فاعل یا کننده کار، چه کسی بوده و صرفا می‌خواهیم خود عمل انجام شده را بیان کنیم.

استفاده از شکل مجهول در گرامر زمان آینده کامل، چندان رایج نیست اما بهتر است با این ساختار آشنا باشید.

فرمول تبدیل حالت معلوم به حالت مجهول در آینده کامل: (گرامر will have been pp)
فاعل + will + have + been + pp (قسمت سوم فعل)

مثال:

I will have made a cake
من کیک درست کرده‌ام. (حالت معلوم)

A cake will have been made (by me)
کیک درست خواهد شد. (توسط من)(حالت مجهول)

در صورتی از حالت مجهول در گرامر زمان آینده کامل استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم در رابطه با کار یا عملی که قبل از زمان مشخص در آینده به اتمام می‌رسند، صحبت کنیم. توجه داشته باشید که اگر آن اقدام، محدودیت زمانی ندارد باید از حالت مجهول آینده ساده استفاده کنیم.

مثال:

This report will have been written by the 1st of November
این گزارش تا اول نوامبر نوشته خواهد شد.

منفی کردن زمان آینده کامل در حالت مجهول

برای منفی کردن آینده کامل در حالت مجهول، باید طبق فرمول زیر، “not” را به “will” اضافه کنید.

فاعل + will + not + have + been + pp (شکل سوم فعل)

مثال:

A cake will not have been made
کیک درست نخواهد شد (توسط من).

سوالی کردن زمان آینده کامل در حالت مجهول

برای سوالی کردن زمان آینده کامل از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Will + فاعل + have + been + pp (قسمت سوم فعل)

مثال:

Will a cake have been made
آیا کیک پخته خواهد شد؟

و اما درمورد going to

همچنین می توان از «going to» با am/is/are در زمان آینده کامل استفاده کرد.
Wow, you are going to have completed your doctoral studies before I even graduate with my bachelor’s degree
واو، شما حتی قبل از فارغ التحصیلی با مدرک لیسانس خود، تحصیلات دکتری خود را تمام کرده اید.

با این حال، این به ندرت در صحبت کردن استفاده می شود، و این خطر وجود دارد که در نوشتن بیش از حد پرحرف باشید! اما خوب است بدانید که این فرم صحیح است

درست مانند زمان‌های کامل دیگر، رایج‌ترین سؤال با «How long _ چه مدت» است . می توانیم از “will” یا “going to” با زمان آینده کامل استفاده کنیم.

?…How long + will + subject + have + past participle
?…How long + be verb + subject + going to have + past participle

می توان زمان را در ابتدای جمله یا سوال قرار داد.
?By next year, how long will you have lived in Korea

ما می توانیم “How long _ چه مدت ” را با هر کلمه سوال دیگری جایگزین کنیم. به چند نمونه نگاه کنید.
?What work will you have completed by tomorrow
?تا فردا چه کاری را انجام خواهید داد

?What will she have done by the time we arrive
?تا زمانی که ما برسیم او چه کرده است

?How bad will it have gotten by the time we get there
?تا زمانی که به آنجا برسیم چقدر اوضاع بد خواهد شد

تفاوت کاربرد “be going to” و “will” در گرامر زمان آینده کامل:

در گرامر زمان آینده کامل تفاوت کاربردی در استفاده از “be going to” و “will” وجود دارد که در زیر به آن می پردازیم.

فرمول استفاده از “be going to”:
فاعل + am/is/are + going to + have + pp (شکل سوم فعل)

مثال:

They are going to have broken the window
آن‌ها قصد دارند پنجره را بشکنند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، “be going to” مانند “will” به صورت زمان آینده ترجمه می‌شود. اما این دو ساختار با هم چه تفاوتی دارند و چه زمانی از “be going to” استفاده می‌کنیم؟

زمانی که می‌خواهیم درباره اقدامی که برنامه قطعی برای انجام آن داریم، صحبت کنیم. از “be going to” استفاده می‌کنیم که معمولا معادل “قصد دارم” یا “قرار است” در فارسی ترجمه می‌شود.

اما برای بیان تصمیمات ناگهانی و غیرقطعی، از ساختار “will” استفاده می‌کنیم.

مثال:

I will have helped you with your homework.

من در انجام تکالیفت به تو کمک می‌کنم. (تصمیم ناگهانی)

I am going to have helped you with your homework.

من قصد دارم در انجام تکالیفت به تو کمک کنم. (قول قطعی)

نکته: ساختار “be going to” غیر رسمی است. به همین خاطر، در متون رسمی و اخبارها از این ساختار استفاده نمی‌شود و در این موقعیت‌ها “will” را به کار می‌برند.

منفی کردن ساختار “be going to”
فاعل + am/is/are + not + going to + have + pp (شکل سوم فعل)

سوالی کردن ساختار “be going to”
Am/Is/Are + فاعل + going to + have + pp (شکل سوم فعل)

بهترین راه برای یادگیری یک گرامر پیشرفته انگلیسی مانند این، نگاه کردن به نمونه های زیادی است.

A) How many people will have come by the time the show starts
الف) تا زمان شروع نمایش چند نفر می آیند؟

الف) زمانی که بازنشسته شوید چه مدت در اینجا کار خواهید کرد؟
ب) وقتی ماه آینده بازنشسته شوم، حدود ۲۵ سال اینجا کار خواهم کرد.

الف) تا پایان کار چه مدت روی این گزارش کار می کنید؟
ب) ۲ ساعت دیگر تمام می کنم. بنابراین، تا پایان کار، بیش از ۵۰ ساعت روی آن کار کرده ام.

B) We still don’t know, but we think there will be more than 10,000 people
ب) ما هنوز نمی دانیم، اما فکر می کنیم بیش از ۱۰۰۰۰ نفر خواهند بود.

A) Will we have finished everything by tomorrow
الف) آیا تا فردا همه چیز را تمام کرده ایم؟

B) I think we can do it
ب) فکر می کنم ما می توانیم این کار را انجام دهیم.

A) How long will you have worked here when you retire
الف) زمانی که بازنشسته شوید چه مدت در اینجا کار خواهید کرد؟

B) I’ll have worked here for about 25 years when I retire next month
ب) وقتی ماه آینده بازنشسته شوم، حدود ۲۵ سال اینجا کار خواهم کرد.

A) How long will you have worked on this report by the time you finish
الف) تا پایان کار چه مدت روی این گزارش کار می کنید؟

B) I will finish in 2 hours. So, I will have worked on it for over 50 hours by the time I finish
ب) ۲ ساعت دیگر تمام می کنم. بنابراین، تا پایان کار، بیش از ۵۰ ساعت روی آن کار کرده ام.

A) Are you going to have fixed his car before he comes back
الف) آیا می خواهید قبل از بازگشت ماشین او را تعمیر کنید؟

B) I’m not sure
ب) مطمئن نیستم

با انجام این تمرین اولیه، یاد بگیرید که انگلیسی بهتر صحبت کنید و گرامر انگلیسی خود را بهبود ببخشید. ابتدا سوالات را با پاسخ های خود کامل کنید و سپس تمرین کنید که سوالات خود را بسازید.

جمع بندی و نتیجه‌گیری

زمان آینده کامل برای بیان رخداد اتفاقاتی که در آینده قبل از زمان خاص یا اتفاقاتی که قطعیت کمی دارند، کاربرد دارد.
با توجه به اهمیت بالای زمان‌ها در انگلیسی، تلاش کردیم به طور ساده و روان، مباحث مربوط به آینده کامل را آموزش دهیم.

امیدواریم مطالب گفته شده، شما را به خوبی با ساختار گرامر زمان آینده کامل در زبان انگلیسی آشنا کرده باشد. با این حال اگر هنوز هم سوالی دارید، برای ما کامنت بگذارید.

 

۵/۵ - (۲ امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا