آموزش گرامر

آینده کامل استمراری | Future Perfect Continuous | +مثال

زمان آینده کامل استمراری مانند زمان آینده کامل است. تفاوت آنها در این است که آینده کامل ساده معمولاً بر نتیجه فعالیت تمرکز می کند و آینده کامل استمراری معمولاً بر روند فعالیت متمرکز است و اقدامات طولانی تر را بیان می کند. آينده كامل استمراري به اقدامات در حال انجامي اشاره دارد كه در زمان آينده به پايان مي رسند. به طور معمول ما یک عبارت زمانی در جمله داریم.

کاربرد زمان آینده کامل استمراری

برای درک بهتر کاربرد آینده کامل استمراری بهتر است زمان آینده استمراری و آینده کامل را به‌صورت خلاصه با یکدیگر مرور کنیم:

آینده استمراری: زمانی‌که بخواهیم کاری را پیش‌بینی کنیم که از زمان معینی در آینده شروع می‌شود و بعد از آن نیز مدتی ادامه می‌کند، از آینده استمراری استفاده می‌کنیم:
Susan will be doing her homework.

سوزان در حال انجام دادن تکالیفش خواهد بود.

هم‌چنین برای بیان کاری که در آینده بخشی از یک برنامه روزمره و متداول است از آینده استمراری استفاده می‌کنیم:

I will be driving to work as usual.

من طبق معمول تا محل کار رانندگی خواهم کرد.

آینده کامل: زمانی‌که کار یا فعالیتی تا آینده مشخص تمام و کامل شود از آینده کامل استفاده می‌کنیم.
I will have finished the project by the time you come.

تا شما بیایید من کار پروژه را تمام کرده‌ام.

آینده کامل استمراری: برای بیان کاری که از گذشته شروع و استمرار داشته ودر آینده مشخصی به پایان خواهد رسید از آینده کامل استمراری استفاده می‌کنیم. در واقع، آینده کامل استمراری همان آینده کامل است اما تاکید روی طول زمان انجام کار است.
By the time you get home, I will have been watching a movie.
تا زمانی که تو به خانه برسی در حال تماشا کردن فیلم خواهم بود.

در مثال بالا، عمل تماشا کردن فیلم هنوز ادامه خواهد داشت.

برای توصیف رابطه علت و معلولی در آینده هم از آینده کامل استمراری استفاده می‌کنیم:

He will be tired because he will be exercising so hard.
او خسته خواهد بود چون به سختی مشغول تمرین کردن بوده است.

ساختار آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری از فعل کمکی ‘will’، فعل کمکی ‘have’ و فعل ماضی فعل ‘be’ و فعل اصلی تشکیل شده است. برای آشنایی با آنها به جدول زیر نگاه کنید.

 

 present participle+ + will have been  فاعل
  playing. will have been He
      playing. will have been I

.He will have been studying for three hours. → He’ll have been studying for three hours
او سه ساعت مطالعه خواهد کرد. ← او به مدت سه ساعت مطالعه خواهد کرد.

.In three years, he will have been teaching for thirty years. → In three years, he’ll have been teaching for thirty years
تا سه سال دیگر سی سال میشود که او تدریس میکند. ← سه سال دیگر، او سی سال تدریس می کند

منفی کردن جملات آینده کامل استمراری

برای جملات منفی، «not» را بین فعل کمکی «will» و فعل کمکی «have» قرار می‌دهید. مثلا:

.In three years, he will have been teaching for thirty years. → In three years, he will not have been teaching for thirty years
.سه سال دیگه سی سال تدریس میکنه. ← سه سال دیگر، سی سال دیگر تدریس نخواهد کرد.

یا

.In three years, he will not have been teaching for thirty years. → In three years, he won’t have been teaching for thirty years
.سه سال دیگه سی سال تدریس نمیکنه. → سه سال دیگر، سی سال دیگر تدریس نخواهد کرد.

سوالی زمان آینده کامل استمراری

برای جملات سوالی بله/خیر، ” will ” را در ابتدای جمله قرار می دهیم. به این جملات مثال با زمان آینده کامل استمراری نگاه کنید:

?In three years, he will have been teaching for thirty years. → In three years, will he have been teaching for thirty years

برای جملات سؤالی wh، دقیقاً همان کاری را که برای سؤالات بله/خیر انجام می دهید انجام دهید و کلمه سؤالی مناسب wh را در ابتدای جمله اضافه کنید و بخشی را که پاسخ است حذف کنید. نمونه ها را بررسی کنید:

?She will have been studying at NYY. → Where will she have been studying

?او در NYY تحصیل کرده است. ← کجا تحصیل کرده است؟

وقتی کسی از آینده کامل استمراری استفاده می کند، در مورد:

یک اقدام ناتمام ما از “زمان استمراری کامل آینده” برای صحبت در مورد یک عمل در حال انجام که تا نقطه دیگری در آینده ادامه می یابد استفاده می کنیم. ما به “مدت زمان انجام آن کار + for ” نیاز داریم. In three years, he will have been teaching for thirty years.

در اینجا، ما در مورد یک اقدام در حال انجام صحبت می کنیم که تا آینده ادامه دارد.

.I will have been waiting for the bus for two hours by 9:00
تا ساعت ۹:۰۰ به مدت دو ساعت منتظر اتوبوس خواهم بود.

یک اقدام تمام شده ما از “زمان استمراری کامل آینده” برای صحبت در مورد یک عمل در آینده استفاده می کنیم که درست قبل از زمان یا عمل دیگری به پایان می رسد. به نمونه ها نگاه کنید:

.When you come over, I’ll have been studying; therefore, I’ll be exhausted
وقتی بیای، من درس میخوندم. بنابراین، من خسته خواهم شد.

?When I come at nine o’clock, will you have been studying long
وقتی من ساعت نه بیایم خیلی درس خواهی خواند؟

برای ساختن سوالات wh question در زمان آینده کامل استمراری، باید کلمات wh را در ابتدای جمله بکار ببریم و سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی و فاعل جمله خود را بسازیم.

What will Bob have been doing before you reach?

باب قبل از رسیدن شما مشغول انجام چه کاری خواهد بود؟

برای ساختن جملات پرسشی آینده کامل استمراری، استفاده از کلمه پرسشی «how long» بسیار رایج است، زیرا مدت زمان انجام کار را نشان می‌دهد.

How long will you have been studying when you graduate?

وقتی فارغ‌التحصیل شوید چه مدت خواهد بود که در حال تحصیل هستید؟

What will Tom has been learning by the end of this year?

تام تا پایان امسال چه چیزی را یاد خواهد گرفت؟

How long will she been listening to the radio?

او چه مدت در حال گوش دادن به رادیو خواهد بود؟

ساختار جمله منفی در زمان آینده کامل استمراری
برای ساختار منفی آینده کامل استمراری کافی‌ است بعد ازفعل کمکی not اضافه کنیم.

.By 7 o’clock, I will not have been using my cell phone for 5 hours

تا ساعت ۷، پنج ساعت نیست که دارم از تلفن همراهم استفاده می‌کنم.

He will not have been working in the factory for six months.

.او شش ماه نمی‌شود که در این کارخانه مشغول کار کردن خواهد بود

مخفف کردن زمان آینده کامل استمراری
در محاوره و موقعیت‌های غیر رسمی انگلیسی از «شکل کوتاه» زمان آینده کامل استمراری استفاده می‌شود و از «شکل بلند» آن برای موقعیت‌های رسمی استفاده می‌کنیم. شکل کوتاه فعل «will» به‌صورت «ll’» و شکل کوتاه فعل منفی «will not» به‌‌صورت «won’t» است.

از دست ندهید: آموزش کامل جملات مجهول انگلیسی

برای مخفف کردن زمان آینده کامل استمراری، کافی است will را با فاعل ترکیب کرده و آن را مخفف کنیم.

I will have => I’ll have

you will have => you’ll have

he will have => he’ll have

she will have => she’ll have

it will have => it’ll have

we will have => we’ll have

they will have => they’ll have

توجه: won’t شکل منفی will not می‌باشد.

They will not have been running by then.

آن‌ها تا آن موقع مشغول دویدن نخواهند بود.

نشانه‌های زمان آینده کامل استمراری
عبارت‌های بیانگر زمان که معمولا همراه با زمان آینده‌ی کامل استمراری می‌آیند عبارتند از:

Next + زمان >> next year/month
For + طول زمان >> for 5 years/ for an hour
By + زمان >> by this year/ by tomorrow/ by the time
All day long (تمام طول روز)

علت و معلول

مجموعه ای از رویدادها می تواند منجر به یک نتیجه شود. رویدادهایی که به طور مداوم قبل از یک رویداد آینده اتفاق می‌افتند باید با «زمان کامل آینده» بیان شوند. مثلا:

.She will be bored because she will have been reading all the time for that job
حوصله اش سر خواهد رفت چون برای آن کار مدام مطالعه کرده است

در اینجا به اقدامی اشاره می کنیم که در آینده انجام می شود که به نتیجه خاصی منتهی می شود.

.They will have been working all day and feel tired for the birthday party
آنها تمام روز کار می کنند و برای جشن تولد احساس خستگی می کنند.

چه زمانی نباید از زمان استمراری کامل آینده استفاده کرد؟

ما معمولاً از استمرار با افعال ثابت (که افعال حالت ) استفاده نمی کنیم. این افعال معمولاً به شکل ساده استفاده می شوند زیرا به جای اعمال یا پیشرفت به حالت ها اشاره می کنند. از آینده کامل ساده با افعالی مانند “know, hate, hear, understand, want.'” استفاده کنید. در اینجا نمونه هایی وجود دارد:

.They will have believed (Not “will have been believing) her by the time

.In June, I will have known (Not “will have been knowing“) you for two months

 

به مثال های زیر توجه کنید:

مثبت منفی سوالی سوالی منفی
I will have been living I won’t have been living ?Will I have been living ?Won’t I have been living
You will have been living You won’t have been living ?Will you have been living ?Won’t you have been living
He will have been living He won’t have been living ?Will he have been living ?Won’t he have been living
We will have been living We won’t have been living ?Will we have been living ?Won’t we have been living
They will have been living They won’t have been living ?Will they have been living ?Won’t they have been living

عملکرد زمان حال کامل استمراری

مانند آینده کامل ساده، به رویدادها یا اقداماتی اشاره دارد که در حال حاضر ناتمام هستند اما در زمان آینده به پایان خواهند رسید. اغلب با عبارت زمان استفاده می شود.

مثال:

 • .I will have been waiting here for three hours by six o’clock
  من تا ساعت شش اینجا سه ساعت منتظر خواهم بود
 • .By 2001 I will have been living in London for sixteen years
  تا سال ۲۰۰۱ من به مدت شانزده سال در لندن زندگی خواهم کرد
 • .When I finish this course, I will have been learning English for twenty years
  وقتی این دوره را تمام کنم، بیست سال است که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستم.
 • .Next year I will have been working here for four years
  سال بعد من چهار سال است که اینجا کار می کنم.
 • .When I come at 6:00, will you have been practicing long
  وقتی من ساعت ۶ بیام، آیا شما مدت زیادی تمرین کرده اید.

افعالی که در زمان آینده کامل استمراری به‌کار نمی‌روند:

فهمیدن understand دانستن Know
تعلق داشتن belong تصمیم گرفتن Decide
بنظر رسیدن Seem دوس داشتن Like
ترجیح دادن Prefer نتیجه گرفتن Conclude
داشتن Have شبیه بودن like

توجه: برخلاف برخی زمان‌های آینده، در این زمان عبارت‌های زمانی که با …,when, while، before, as soon as, if شروع می شوند استفاده نمی‌شود. در این صورت می‌توان حال کامل استمراری را جایگزین کرد:

A society won’t make progress until it’s members will have been supporting each other’s company.

A society won’t make progress until its members have been supporting each other’s company.

یک جامعه پیشرفت نخواهد کرد تا زمانی‌که اعضای آن یکدیگر را حمایت نکنند.

جمع بندی و نتیجه گیری

بدیهی است که تفاوت زمان آینده کامل با زمان آینده کامل استمراری در ساختار و معنی است. هر زمان که اصطلاح “استمراری” در زمان باشد، به راحتی می توانید حدس بزنید که عمل در حالت پیشرونده انجام می شود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا