آموزش گرامر

گرامر نقل قول زبان انگلیسی (reported speech)

تصور کنید که دارید با دوست خود در رابطه با موضوعی صحبت می کنید. اگر بخواهید بعدا صحبت های دوستتان را برای فرد سومی بازگو کنید، بایستی از گرامر نقل قول در زبان انگلیسی استفاده کنید. در این مقاله می خواهیم به بررسی نکات گرامر نقل قول در زبان انگلیسی بپردازیم.

جملات نقل شده چگونه است؟

چه زمانی از نقل قول استفاده می کنیم؟ گاهی یک شخصی جمله ای می گوید، مثلا ” I’m going to the cinema tonight “. «امشب می روم سینما». بعداً شاید بخواهیم به شخص دیگری بگوییم نفر اول چه گفته است.

در اینجا نحوه کار آن آمده است:

ما از یک فعل مانند “tell” یا” say ” استفاده می کنیم. اگر این فعل در زمان حال باشد، آسان است. ما فقط ” she says ” و سپس بعد ازآن جمله را قرار می دهیم:
البته فراموش نکنید که ما ۲ نوع نقل قول مستقیم و غیر مستقیم داریم و در ادامه به تفضیل به آن می پردازیم

نقل قول غیر مستقیم جمله اصلی
Was Am / Is
were Are
Did Do / Does
Had Have / Has
Would Will
Could Can

 

نقل قول غیر مستقیم

در جدول‌های زیر این تغییرات را نشان داده‌ایم.

نقل قول غیر مستقیم نقل قول مستقیم
he/she I تغییر ضمایر
they we
his/her my
my your
their our
him/her me
them us
نقل قول غیر مستقیم نقل قول مستقیم
then/at that time now تغییر قید زمان


there here
yesterday / that day / Tuesday / the 27th of June today
that morning this morning
the day before / the day before yesterday / Wednesday / the 5th of December yesterday
the night/week before the night before/ Thursday night
the week before / the previous week
last night/week
the next day
today / the following day / Friday
tomorrow
the following week next week
the following month next month

She said, “I’m seeing my brother tomorrow.”
او گفت: «فردا برادرم را می‌بینم.»

She said she was seeing her brother the following day.
او گفت که روز بعد با برادرش ملاقات می‌کند.

She said, “I haven’t seen them since last week.”
او گفت: «من آن‌ها را از هفته گذشته ندیده‌ام.»

She said she hadn’t seen them since the previous week.
او گفت که آن‌ها را از هفته گذشته ندیده است.

.I like ice cream
She says (that) she likes ice cream. نقل قول غیر مستقیم

ما نیازی به تغییر زمان نداریم، اگرچه احتمالاً باید مثلاً «شخص» را از «I» به «She» تغییر دهیم. همچنین ممکن است لازم باشد کلماتی مانند ” my ” و ” Your ” را تغییر دهیم.

(همانطور که مطمئنم می دانید، اغلب، ما می توانیم انتخاب کنیم که آیا می خواهیم از ” that ” در نقل قول غیر مستقیم استفاده کنیم یا نه. من آن را در پرانتز () قرار داده ام تا نشان دهم اختیاری است. اگر از ” استفاده کنید دقیقاً یکسان است. آن یا اگر از «that» استفاده نمی‌کنید.)

اما، اگر فعل جمله نقل قول باید در زمان گذشته باشد، معمولاً زمان‌ها را در جمله نقل قول شده تغییر می‌دهیم:
I like ice cream.
من بستنی دوست دارم.
Reported speech: She said (that) she liked ice cream.
گفت (که) بستنی دوست دارد.

Tense Direct Speech Reported Speech
present simple I like ice cream
من بستنی دوست دارم
She said (that) she liked ice cream.
او گفت (که) بستنی دوست دارد
present continuous I am living in London
من در لندن زندگی می کنم
She said (that) she was living in London
او گفت (که) در لندن زندگی می کند.
past simple I bought a car
من یک ماشین خریدم
She said (that) she had bought a car OR She said (that) she bought a car
او گفت (که) یک ماشین خریده است یا گفت (که) یک ماشین خریده است.
past continuous I was walking along the street
در کنار خیابان قدم می زدم
She said (that) she had been walking along the street.
او گفت (که) در امتداد خیابان قدم می زد.
present perfect I haven’t seen Julie
من جولی را ندیده ام
She said (that) she hadn’t seen Julie.
او گفت (که) جولی را ندیده است.
past perfect* I had taken English lessons before
قبلاً درس انگلیسی خوانده بودم
She said (that) she had taken English lessons before.
او گفت (که) قبلاً درس انگلیسی خوانده است.
will I’ll see you later
من بعدا می بینمت
She said (that) she would see me later.
او گفت (که) بعداً مرا خواهد دید.
would* I would help, but..”
من کمک خواهم کرد، اما…”
….She said (that) she would help but
او گفت (که) کمک می کند اما …
can I can speak perfect English
من می توانم انگلیسی کامل صحبت کنم.
She said (that) she could speak perfect English.
او گفت (که) می تواند انگلیسی کامل صحبت کند.
could* I could swim when I was four
وقتی چهار ساله بودم می توانستم شنا کنم
She said (that) she could swim when she was four.
او گفت (که) وقتی چهار ساله بود می توانست شنا کند.
shall I shall come later
من بعداً خواهم آمد
She said (that) she would come later.
او گفت (که) بعداً خواهد آمد.
should* I should call my mother
باید به مادرم زنگ بزنم
She said (that) she should call her mother
گفت (که) مادرش را زنگ بزند
might* I might be late
شاید دیر بیام
She said (that) she might be late
او گفت (که) ممکن است دیر شود
must I must study at the weekend
آخر هفته باید درس بخونم
She said (that) she must study at the weekend OR She said she had to study at the weekend
او گفت (که) باید آخر هفته درس بخواند یا گفت که باید آخر هفته درس بخواند

 

گاهی اوقات، اگر اطلاعات درنقل قول مستقیم هنوز درست است، نیازی به تغییر زمان حال به گذشته نداریم (اما این فقط برای چیزهایی است که حقایق کلی هستند، و حتی در آن زمان معمولاً ما دوست داریم زمان را تغییر دهیم):

The sky is blue.
.آسمان آبی است
Reported speech: She said (that) the sky is/was blue.
او گفت (که) آسمان آبی است/آبی بود

سوالی کردن جملات نقل قول

بنابراین اکنون با ساختن جملات نقل قول شده از جملات مثبت و منفی مشکلی ندارید. اما سوالات نقل قول چطور؟

Where do you live?
کجا زندگی می کنید؟

در واقع، آنقدرها هم با جملات نقل قول شده تفاوتی ندارد. تغییرات زمان یکسان است و کلمه سوالی را در جمله نگه می داریم . با این حال، نکته بسیار مهم این است که وقتی سؤال را برای شخصی نقل میکنیم، دیگر جمله ی سؤالی نیست. بنابراین باید گرامر را به یک جمله مثبت معمولی تغییر دهیم. کمی گیج کننده بود؟ شاید این مثال کمک کند:

Where do you live?
کجا زندگی می کنید؟
Reported speech: She asked me where I lived.
او از من پرسید که کجا زندگی می کنم

می بینی چطور جمله نقل قول غیر مستقیم درست شد؟ سوال مستقیم در زمان حال ساده است. باید فعل کمکی را به گذشته ساده تغییر دهیم یعنی فعل کمکی جمله که در زمان حال ساده do /does است را به did تبدیل کنیم اما چون چمله خاصیت سوالی خود را از دست میدهد در نقل قول غیر مستقیم
پس did از جمله ی سوالی حذف میشود و به جای آن ed به فعل میچسبد.

Where is Julie?
جولی کجاست؟
Reported speech: She asked me where Julie was.
او از من پرسید جولی کجاست؟

درسوالی مستقیم، در زمان حال ساده فعل(am_ is _ are ) است. با معکوس کردن (تغییر موقعیت) فاعل و فعل، شکل سوال حال حاضر را ساده می کنیم. بنابراین، قبل از قرار دادن فعل در گذشته ساده، باید آنها را دوباره تغییر دهیم.

در اینجا مدل های بیشتری را بررسی میکنیم

Direct Question Reported Question
Where is the Post Office, please?
لطفا اداره پست کجاست؟
She asked me where the Post Office was.
از من پرسید اداره پست کجاست؟
What are you doing?
چه کار می کنی؟
She asked me what I was doing.
او از من پرسید که من چه کار می کنم.
Who was that fantastic man?
آن مرد فوق العاده چه کسی بود؟
She asked me who that fantastic man had been.
او از من پرسید که آن مرد فوق العاده کی بوده است.

 

اینها برای برای سوالات ” wh “بود. اما، اگر نیاز به نقل قول یک سوال “بله/خیر” داشته باشید، چه کاری باید انجام دهیم؟ ما هیچ کلمه سوالی برای این سری جملات نداریم . در عوض، از “if” استفاده می کنیم:

Do you like chocolate?
آیا شما شکلات دوست دارید؟

Reported speech: She asked me if I liked chocolate.
او از من پرسید که آیا شکلات دوست دارم؟

 

Direct Question Reported Question
Do you love me?
دوستم داری؟
He asked me if I loved him.
او از من پرسید که آیا او را دوست دارم؟
Have you ever been to Mexico?
آیا تا به حال به مکزیک رفته اید؟
She asked me if I had ever been to Mexico.
او از من پرسید که آیا تا به حال به مکزیک رفته ام یا نه.
Are you living here?
آیا شما اینجا زندگی می کنید؟
She asked me if I was living here.
او از من پرسید که آیا من اینجا زندگی می کنم؟

 

چگونگی بیان درخواست در نقل قول ها

اگر کسی از شما بخواهد کاری را انجام دهید (به روشی مودبانه) و شما بخواهید آن را با کسی در میان بگذارید چطور باید در مورد آن صحبت کنیم؟ مثلا:

Close the window, please
.لطفا پنجره را ببند

Or: Could you close the window please?
یا: لطفا پنجره را ببندید؟

Or: Would you mind closing the window please?
یا: دوست دارید لطفا پنجره را ببندید؟

همه این درخواست‌ها معنی یکسانی دارند، بنابراین لازم نیست هر کلمه‌ای را زمانی که به شخص دیگری در مورد آن می‌گوییم گزارش کنیم. ما به سادگی از ” مصدر+ ask me + to ” استفاده می کنیم:

Reported speech: She asked me to close the window.

Direct Request Reported Request
Please help me.
لطفا کمکم کن.
She asked me to help her.
از من خواست کمکش کنم.
Please don’t smoke.
لطفا سیگار نکشید
She asked me not to smoke.
او از من خواست که سیگار نکشم.
Could you bring my book tonight?
ممکن است امشب کتاب من را بیاورید؟
She asked me to bring her book that night.
از من خواست همان شب کتابش را بیاورم.
Could you pass the milk, please?
میشه شیر رو بفرستید لطفا؟
She asked me to pass the milk.
او از من خواست که شیر را بفرستم.
Would you mind coming early tomorrow?
دوست داری فردا زود بیای؟
She asked me to come early the next day.
او از من خواست که روز بعد زودتر بیایم.

برای منفی کردن جملات نقل قول از « not » استفاده کنید:

Please don’t be late.
Reported speech: She asked us not to be late.

جملات امری نقل قول شده

و در نهایت، اگر کسی اینقدر مؤدبانه نپرسد چطور؟ زمانی که کسی مستقیماً به شما می‌گوید کاری را انجام دهید، می‌توانیم این را «دستور» در انگلیسی بنامیم. مثلا:

Sit down!
!بشین

در واقع، ما این را به عنوان یک درخواست به جمله نقل قول شده تبدیل می کنیم. ما فقط از ” tell ” به جای ” ask ” استفاده می کنیم:

Reported speech: She told me to sit down.
به من گفت بنشین.

نقل قول مستقیم جملات امری

Go to bed! He told the child to go to bed.
برو بخواب! به بچه گفت برو بخواب.
Don’t worry! He told her not to worry.
نگران نباش! به او گفت نگران نباش.
Be on time! He told me to be on time.
سر وقت باش! به من گفت سر وقت حاضر شو.
Don’t smoke! He told us not to smoke.
سیگار نکش! گفت سیگار نکشیم.

عبارات زمانی در جمله نقل قول شده

گاهی اوقات وقتی گفتار مستقیم را به جمله نقل قول شده تغییر می دهیم، باید عبارات زمانی را نیز تغییر دهیم. با این حال، ما همیشه مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم. بستگی به این دارد که چه زمانی مکالمه مستقیم را شنیدیم و چه زمانی مکالمه نقل قول شده را بیان کنیم.

It’s Monday. Julie says “I’m leaving today”.

If I tell someone on Monday, I say “Julie said she was leaving today”.
If I tell someone on Tuesday, I say “Julie said she was leaving yesterday”.
If I tell someone on Wednesday, I say “Julie said she was leaving on Monday”.
If I tell someone a month later, I say “Julie said she was leaving that day”.

نشانه گذاری در نقل قول مستقیم

شاید این‌طور به نظر برسد که نقل قول مستقیم در مقایسه با نقل قول غیر مستقیم از قوانین ساده‌تری پیروی می‌کند،به این دلیل که فقط کلمات شخص گوینده بازگو می‌شود. اما «قواعد علامت‌گذاری» (Punctuation) خاصی دارد که هنگام نوشتن باید رعایت کرد. در ادامه به این قوانین اشاره شده است.

مهم‌ترین نکته در نوشتن نقل قول مستقیم، استفاده از «گیومه» (Quotation Mark) است که در ابتدا و انتهای جمله می‌آید:

Ali said, “I’m going to have an appointment with the doctor at 4:00.”
تام گفت: «من ساعت ۴ با دکتر وقت ملاقات دارم.»

قبل از جمله نقل قول مستقیم، از «ویرگول» (Comma) استفاده می‌شود:

Ali said, “I have prepared everything for the party.”

علی گفت: «من همه‌چیز را برای مهمانی آماده کرده‌ام.»

اگر نقل قول در ابتدای جمله بیاید، ویرگول در انتهای جمله نقل قول و قبل از گیومه دوم قرار می‌گیرد:
“You’re right,” he said.
او گفت: «حق با تو است.»

علامت‌های نقطه، تعجب و سؤال باید داخل جمله نقل قول و قبل از گیومه دوم قرار بگیرند:
“stand up!” he shouted.
او داد زد: «پاشو!»

“Is there a reason for this?” she asked.

او پرسید: «آیا دلیلی برای این کار جود دارد؟»

نقل قول در انگلیسی معمولاً با حرف بزرگ شروع می‌شود، مگر این‌که با «جمله‌واره‌ نقل قول» (Reporting Clause) قطع شود:

“I’m coming to the restaurant late tonight,” she said and added, “don’t expect me before 11.”
او گفت: «امشب دیر به رستوران می‌آیم.» سپس ادامه داد: «قبل از ۱۱ انتظار نداشته باشید [بیایم].»

در بعضی موارد از «علامت دونقطه» (Colon) قبل از جمله نقل قول استفاده می‌شود:

The officer replied: “It is not possible to see the General. He’s busy.”
افسر پاسخ داد: «دیدن ژنرال امکان‌پذیر نیست. سرش شلوغ است.»

در انگلیسی بریتانیایی از علامت (‘) و در انگلیسی آمریکایی از (“) به عنوان گیومه استفاده می‌شود:
“I’m coming home late tonight,” she said. (American English)

‘I’m coming home late tonight,’ she said. (British English)
او گفت: «من امشب دیر به خانه می‌آیم.»

جمع بندی ونتیجه گیری

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی گاهی اوقات برای زبان آموزان گیج کننده می شوند، در این مقاله ما سعی کرده ایم این دو را به زبانی ساده و به صورت کامل برای شما توضیح دهیم. نقل قول مستقیم (Direct Speech) موقعی اتفاق می افتد که ما صحبت های یک شخص را بدون هیچ گونه کم و کاستی نقل کنیم. از سوی دیگر نقل قول غیر مستقیم (Indirect Speech) موقعی است که ما بدون آنکه دقیقا کلمات شخص گوینده را بیان کنیم مفهوم را نقل می کنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا