آموزش گرامر

صفات مقایسه ای | comparative adjectives | به زبان ساده + مثال

صفت های مقایسه ای (comparative adjectives) صفت هایی هستند که برای مقایسه دو شئ یا اسم استفاده می شوند. صفت تفضیلی که در زبان فارسی با اضافه کردن پسوند “تر” به صفت ساخته می شود.همچنین از “صفت های مقایسه ای” می توان برای مقایسه خصوصیات غیر فیزیکی اشیاء نیز استفاده کرد.
این صفات در جمله هایی که دو چیز باهم مقایسه می شوند در این الگو استفاده می شوند:

Subject + verb + comparative adjective + than + object

نحوه ایجاد صفات مقایسه ای

ما می توانیم با اضافه کردن “er” به انتهای صفت یا با اضافه کردن “more” (یا less) قبل از صفت، صفت های مقایسه ای را تشکیل دهیم اما از کجا بفهمیم که کدام یک برای جمله ی ما مناسب تر است؟
وقتی صحبت از صفت های مقایسه ای می شود باید آنها را به دو نوع کوتاه و بلند تقسیم کنیم.

Your pencil is smaller than mine.                                                                        .مداد تو کوچک تر از مال من است

My father is taller than my mother.                                                                            .پدر من بلند تر از مادرم است

Her husband is more serious than her.                                                                .همسر او جدی تر از خود او است

Pop music is more popular than rock music.                                      .موسیقی پاپ از موسیقی راک محبوب تر است

صفات کوتاه

صفت های کوتاه صفت هایی هستند که فقط یک هجا دارند و اگر دو هجا دارند به “y” ختم می شوند.ما برای تبدیل کردن این صفات به صفات مقایسه ای باید به آخر این صفت ها “er” اضافه کنیم:

Adjective + er + than

Tall → taller
Small → smaller
Hard → harder
Happy → happier

*توجه کنید صفاتی که انتهای آن به “y” ختم می شود بدون توجه به چند هجایی بودن آن همیشه “y” به “ier” تبدیل می شود.

Happy → happier
Easy → easier
Busy → busier

*اگر صفت به “e” ختم شود ما فقط “r” را اضافه خواهیم کرد پس افزودن “er” غلط خواهد بود:

Large → larger (not largeer)
Safe → safer (not safeer)

*اگر سه حرف آخر صفت در الگوی صامت، مصوت، صامت قرار بگیرد باید قبل از افزودن “er” به کلمه صامت نهایی را مضاعف کنیم:

Big → bigger (not biger)
Sad → sadder (not sader)

صفات بلند

صفت های بلند صفت هایی هستند که سه یا چند هجا دارند و برای مقایسه ای کردن این صفات باید قبل از آنها “more” (یا “less”) اضافه کنیم:

More/less + adjective + than

Beautiful → more baeutiful
Powerful → more powerful

_برخی صفات هستند که به هر دو طریق مورد استفاده قرار میگیرند.مثال:

Clever → cleverer/more clever
Simple → simpler/more simple

صفات بی قاعده

صفت های بی قاعده صفت هایی هستند که از قاعده ی خاصی برخوردار نیستند و برای استفاده آنها در comparative adj باید فرمشان را کاملا تغییر دهیم:

Comparative adjective
more much
more many
better good
worse bad
less little
 further / farther far

_وقتی در جمله مشخصا بخواهیم دو چیز را باهم مقایسه کنیم بعد از صفت تفضیلی، واژه “than” را می آوریم که در فارسی معنای “از” می دهد.به عبارت دیگر از ساختار زیر استفاده می کنیم:

Noun1 + be + comparative adj + than + noun2

.He is older than me
او از من بزرگتر است.

.I’m smarter than her
من از اون باهوش تر هستم.

.Anna is more beautiful than her friend                                        آنا از دوستش زیباتر است.

_وقتی می خواهیم تغییر کردن یک چیز (مثلا بزرگ و بزرگتر شدن) را نشان دهیم بین دو صفت تفضیلی واژه “and” را می آوریم:

.The balloon got bigger and bigger.
بادکنک بزرگ و بزرگ تر شد.

.Everything is getting more and more expensive
همه چیز دارد گران و گران تر می شود.

_ ما اغلب برای اینکه نشان دهیم چیزی به چیز دیگر وابسته است از صفات مقایسه ای استفاده می کنیم.مثال:

The faster you drive, the more dangerous it is
هرچه سریعتر رانندگی کنید خطرناک تر است.

.The more you study, the better
هرچه بیشتر درس بخوانی بهتر است.

جملات منفی و پرسشی

_ما میتوانیم از الگوهای با قاعده برای ایجاد جملات منفی و پرسشی استفاده کنیم.برای جملات منفی فقط کافی است که کلمه “not” را بعد از فعل اضافه کنیم:

.Women aren’t taller than men
زن ها از مرد ها بلندتر نیستند.

.She isn’t cleverer than me
اون از من باهوش تر نیست.

_برای ایجاد جملات پرسشی فقط کافی است که فعل to be را در شروع جمله قرار دهیم یا می توانیم با افزودن کلمات پرسشی چون who, which یا what در ابتدای جمله، جمله را کامل کنیم.
مثال:

?Is Mary taller than Jane
آیا ماری از جین بلندتر است؟

?Who is taller
چه کسی بلندتر است؟

*ما همچنین می توانیم از عباراتی مانند a lot, much, a little, a bit و far استفاده کنیم و آنها را قبل از صفات مقایسه ای قرار دهیم:

.Jane is much taller than Mary
جین خیلی بلند تر از ماری است.

.My dad is a little bigger than me
پدر من کمی بزرگتر از من است.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله با گرامر comparative adjectives اشنا شدید و آموختید که از صفات تفضیلی برای مقایسه دو شی یا اسم با یکدیگر استفاده می شود. در مقاله بعدی به گرامر  superlative adjectives می پردازیم.

امتیاز دهید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا