آموزش گرامر

یادگیری فعل و افعال کمکی در زبان انگلیسی

یک فعل کمکی یک فعل است که با فعل اصلی برای نشان دادن زمان و تداوم استفاده می‌شود.
be , have فعل های کمکی اولیه هستند. که این فعل های کمکی اولیه جملات ترکیبی میسازند.
فعل کمکی be با آن میتوان جملاتی برای حال ساده حال استمراری ,گذشته ساده و گذشته استمراری ساخت.

تعداد زیادی از زبان‌آموزان در ماه‌های اول یادگیری زبان انگلیسی، با درک افعال کمکی در جمله مشکل دارند و معمولا هم فکر می‌کنند که فقط am‌  و is و are است که می‌‌تواند به عنوان فعل کمکی در جمله ظاهر شود.

تعداد زیادی از آن‌ها نیز در درک کاربرد‌های مختلف آن و انواع آن نیز مشکل دارند که خوب به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های گرامری، این مبحث مهمی است و شوخی بردار نیست.

پس اگر نمی‌دانید که دقیقا چگونه جملات را منفی کنید، جای فعل و فاعل را عوض کنید و اصلا چند فعل کمکی در زبان انگلیسی وجود دارد، حتما این مقاله را بخوانید.

افعال کمکی (auxiliary verbs) که به (helping verbs) نیز شناخته می‌شوند، افعالی هستند که معنای فعل  اصلی و کامل جمله را تکمیل می‌کنند. از آن‌ها می‌توان برای ایجاد وجه و زمان‌های مختلف استفاده کرد یا جملات سوالی و منفی ساخت. علاوه بر این می‌توان به معنی جمله نیز تاکید کرد. هرچند، آن‌‌ها به تنهایی معنی خاصی ندارند.

انواع افعال کمکی

در ادامه لیست کاملی از افعال کمکی را مشاهده می‌کنید.

 

be

do

have

can

could

will

would

shall

should

must

may

might

ought to

used to

need

dare

افعال اولیه‌ی کمکی در حقیقت be، do و have و از جمله رایج‌ترین افعال کمکی در زبان انگلیسی هستند. هر کدام از این افعال نیز می‌توانند به عنوان فعل اصلی یک جمله مورد استفاده قرار بگیرند و می‌توان از آن‌ها برای صرف افعال در وجه‌ها یا زمان‌های مختلف استفاده کرد.

افعالی مثل can, could, will, would, shall, should, must, may و might‌ به عنوان افعال کمکی معین (modal auxiliary verbs) شناخته می‌شوند.

این افعال به این دلیل معین یا modal‌ نامیده می‌شوند که نمی‌توانند فعل را در وجه‌های مختلفی صرف کنند و شکل آن را تغییر دهند. پس درصورتی که از این افعال کمکی در جمله استفاده شود، فعل با شکل اصلی در جمله قرار می‌گیرد.

افعال remining مثل ought to، used to، need و dare به افعال کمکی نیمه معین (semi-modal verbs) شناخته می‌شوند.

ایجاد وجه‌های مختلف به کمک افعال کمکی
یکی از رایج‌ترین کاربرد‌های افعال کمکی در جمله، ساخت وجه‌های استمراری، حال کامل و وجه آینده‌ی ساده است.

وجه آینده‌ی ساده

وجه آینده‌ی ساده از فرمول زیر تبعیت می‌کند:

will + the main verb

is/am/are + going to + the main verb

مثال:

“.I will arrive in New York at 10 PM”
من ساعت ۱۰ شب به نیویورک خواهم رسید.

“.I am going to arrive in New York at 10 PM”
من قرار است ساعت ۱۰ شب به نیویورک بروم.

Will, may, might  اینها همگی فعل های کمکی مودال هستند که معمولاً ، فعل های مودال نامیده می شوند. یک فعل مودال به ما اجازه می دهد تا در مورد اتفاقاتی که امکان پذیرند، شک برانگیزند، یا لازم هستند صحبت کنیم.

.Charlie will go home on Friday
چارلی روز جمعه به خانه خواهد رفت.

.Charlie may go home on Friday
ممکن است چارلی روز جمعه به خانه برگردد.

.Charlie could go home on Friday
چارلی می‌تواند روز جمعه به خانه برود.

.Charlie must go home on Friday
چارلی جمعه باید بره خونه.

گروه فعلی در جمله نمایان شوند. به عنوان مثال:
modal + a form of have + a form of be + a form of a main verb.

.I could have been making a bad mistake by trusting him
ممکن بود با اعتماد کردن به او اشتباه بدی کرده باشم.

.Sara will have been living in New Zealand for 2 years next month
سارا دو سال آینده در نیوزیلند زندگی خواهد کرد.

.You must have been given the wrong number
تو باید شماره رو اشتباه گرفته باشی.

وجه مضارع استمراری

وجه مضارع استمراری از فرمول زیر پیروی می‌کند:

am/is/are + the present participle of the main verb

مثال:

“.I am working tomorrow”
“.من فردا کار میکنم”

“.She is living in New York”
“او در نیویورک زندگی می کند”

“.They are trying to save some money”
“آنها سعی می کنند مقداری پول پس انداز کنند”

.I am working
من در حال کار کردن هستم.

.Rob is using the computer
راب در حال استفاده کردن از کامپیوتر هست.

.We were all wondering about that
ما در حال فکر کردن به آن هستیم.

وجه ماضی استمراری

وجه ماضی استمراری از فرمول زیر تبعیت می‌کند:‌

was/were + the present participle of the main verb

مثال:

“.I was cooking breakfast when she called”
” داشتم صبحانه درست میکردم که زنگ زد”

“.We were talking on the phone at the time”
ما در آن زمان تلفنی صحبت می کردیم.

.Kevin was teaching in America in 1995
کوین در حال تدریس در آمریکا از سال ۱۹۹۵ بود.و همچنین از be در جملات مجهول استفاده میشود.

.These books are sold in supermarkets
این کتابها در سوپرمارکت ها فروخته میشوند.

.Martin was arrested and held overnight
مارتین دستگیرشدو برای یک شب بازداشت بود(نگه داشته شد.)

وجه آینده‌ی استمراری

وجه آینده‌ی استمراری از فرمول‌های زیر تبعیت می‌کند:

will be + the present participle of the main verb

am/is/are + going to be + the present participle of the verb

مثال:

“.I will be leaving in the morning”
“من صبح می روم”

“.I am going to be leaving in the morning”
“من صبح می روم”

وجه حال کامل

وجه حال کامل از فرمول‌ زیر تبعیت می‌کند:

have/has + the past participle of the main verb

مثال:

“.I have lived here all my life”
“من تمام عمرم را اینجا زندگی کرده ام”

“.She has studied for this exam for weeks”
“او هفته ها برای این امتحان درس خوانده است”

“.They have tried to find a solution to the problem”
“آنها سعی کرده اند راه حلی برای مشکل بیابند”

وجه گذشته‌ی کامل

وجه گذشته‌ی کامل از فرمول‌ زیر تبعیت می‌کند:

had + the past participle of the main verb

مثال:

“.I had already made my fortune when I was your age”
“من قبلاً در سن شما ثروتم را به دست آورده بودم”

“.We had seen that the results were constant”
“ما دیده بودیم که نتایج ثابت بود”

وجه آینده‌‌ی کامل

وجه آینده‌ی کامل معمولا از فرمول‌ زیر تبعیت می‌کند:

will have + the past participle of the main verb

مثال:

“.I will have finished by that time”
“.تا آن زمان تمام کرده ام”

“.She will have sung with a professional orchestra before the tour begins”
“او قبل از شروع تور با یک ارکستر حرفه ای آواز خواهد خواند”

وجه حال کامل استمراری

وجه حال کامل استمراری از فرمول‌ زیر تبعیت می‌کند:

have been + the present participle of the main verb

مثال:

“.I have been trying to reach you for over an hour”
“بیش از یک ساعت است که سعی می کنم به شما برسم”

وجه گذشته‌ی کامل استمراری

وجه گذشته‌ی کامل استمراری از فرمول‌ زیر تبعیت می‌کند:

had been + the present participle of the main verb

مثال:

“.We had been working through the night”
“ما در طول شب کار کرده بودیم”

از have میتوان برای زمان حال کامل استفاده کرد.

.Stephen has finished fixing the car
استفان تعمیرکردن ماشین را به اتمام رسانده است.

.George and Alice have seen the show already
جورج و آلیس قبلا این نمایش را دیده بودند.

.Amanda had already eaten when we arrived
آماندا “وقتی رسیدیم غذا خورده بود”

.They had not expected to see us there
انتظار نداشتند که ما را آنجا ببینند.

وجه آینده‌ی کامل استمراری

وجه آینده‌ی کامل استمراری از فرمول‌‌های زیر تبعیت می‌کند:

will have been + the present participle of the main verb

am/is/are + going to + have been + the present participle of the verb

مثال:

“.She will have been living here for most of her life”
“او بیشتر عمرش را در اینجا زندگی خواهد کرد”

“.I am going to have been working here for 10 years next week”
“من قرار است هفته آینده ۱۰ سال اینجا کار کنم”

تشخیص افعال کمکی در جمله

افعال کمکی می‌توانند به دو روش تشخیص داده شوند: اگر بتواند با فاعل جابه‌جا شوند و جمله‌ی سوالی ایجاد کند،‌ فعل کمکی است. اگر هم بتواند جمله را منفی کند،‌ پس به عنوان فعل کمکی در جمله به کار رفته است.

جابه‌جا کردن فعل با فاعل

معمولا خیلی کم پیش می‌آید که فعل اصلی با فاعل جابه‌جا شود تا یک جمله‌ی سوالی ساخته گردد. این افعال کمکی هستند که در اکثر مواقع با فاعل جابه‌جا می‌شوند تا بتوانند یک جمله‌ی سوالی ایجاد کنند. علاوه بر این، این جابه‌جایی حتی می‌تواند منجر به ایجاد جملات شرطی گردد یا به منفی بودن جمله تاکید بیشتری اضافه کند.

جملات سوالی

زمانی که جمله در وجه گذشته‌ی ساده یا حال ساده صرف شده باشد، می‌توانیم از فعل کمکی do به عنوان کلمه‌ی پرسشی استفاده کنیم. فعل کمکی do با فاعل جمله عوض می‌شود و در ابتدای آن قرار می‌گیرد. مثال:‌

John works across town. (declarative sentence)
جان در سراسر شهر کار می کند. (جمله اظهاری)

Does John work across town? (interrogative sentence)
آیا جان در سراسر شهر کار می کند؟ (جمله استفهامی)

اگر فعل در وجه استمراری (حالا فرقی نمی‌کند که حال،‌گذشته یا آینده باشد) یا آینده‌ی ساده صرف شود، می‌توان از فعل کمکی برای ایجاد جمله‌ی سوالی استفاده کرد. اگر فعل در وجه حال کامل باشد (باز هم فرقی نمی‌کند که حال، گذشته یا آینده باشد)، پس دو فعل کمکی که در ابتدای جمله قرار دارند با یکدیگر جا‌به‌جا می‌شوند. مثال:

وجه حال استمراری

John is working across town. (declarative)
جان در سراسر شهر کار می کند. (اعلامی)

Is John working across town? (interrogative)
آیا جان در سراسر شهر کار می کند؟ (پرسشی)

وجه گذشته‌ی استمراری

John was working across town. (declarative)
جان در سراسر شهر کار می کرد. (اعلامی)

Was John working across town? (interrogative)
آیا جان در سراسر شهر کار می کرد؟ (پرسشی)

زمان حال کامل استمراری

John has been working across town. (declarative)
جان در سراسر شهر کار کرده است. (اعلامی)

Has John been working across town? (interrogative)
آیا جان در سراسر شهر کار کرده است؟ (پرسشی)

زمان گذشته کامل استمراری

John had been working across town. (declarative)
جان در سراسر شهر کار می کرد. (اعلامی)

Had John been working across town? (interrogative)
آیا جان در سراسر شهر کار می کرد؟ (پرسشی)

زمان ساده آینده

John will work across town. (declarative)
جان در سراسر شهر کار خواهد کرد. (اعلامی)

Will John work across town? (interrogative)
آیا جان در سراسر شهر کار خواهد کرد؟ (پرسشی)

John is going to work across town. (declarative)
جان قرار است در سراسر شهر کار کند. (اعلامی)

Is John going to work across town? (interrogative)
آیا جان قرار است در سراسر شهر کار کند؟ (پرسشی)

زمان آینده استمراری

John will be working across town. (declarative)
جان در سراسر شهر کار خواهد کرد. (اعلامی)

Will John be working across town? (interrogative)
آیا جان در سراسر شهر کار خواهد کرد؟ (پرسشی)

یا

John is going to be working across town. (declarative)
جان قرار است در سراسر شهر کار کند. (اعلامی)

Is John going to be working across town? (interrogative)
آیا جان قرار است در سراسر شهر کار کند؟ (پرسشی)

وجه آینده‌ی کامل استمراری

John will have been working across town. (declarative)
جان در سراسر شهر کار کرده است. (اعلامی)

Will John have been working across town? (interrogative)
آیا جان در سراسر شهر کار کرده است؟ (پرسشی)

یا

John is going to have been working across town. (declarative)
جان قرار است در سراسر شهر کار کند. (اعلامی)

Is John going to have been working across town? (interrogative)
آیا جان قرار است در سراسر شهر کار کند؟ (پرسشی)

سوالی کردن

برای سوالی کردن فقط لازم است فعل جمله در مرحله ی اول شناسایی شود و بعد هم سوالی شود اما باید دقت کنید که با فعل اصلی سوالی نمشود و حتما در جله باید فعل اصلی باشد.

?Do you want to help us
آیا می خواهی به ما کمک کنید؟

?Have you got a mobile phone
موبایل دارید؟

کلمات پرسشی و افعال کمکی معین

این حالت جابه‌جایی فعل کمکی با فاعل حتی زمانی که یک کلمه‌ی پرسشی در جمله قرار می‌گیرد هم ادامه میابد. پس سوالتان را با لحن سوالی بیان نکنید (چون در زبان انگلیسی چنین چیزی وجود ندارد).

“?Where will John be working across town”
“جان کجا در سراسر شهر کار خواهد کرد”

“?Why had John been working across town”
“چرا جان در سراسر شهر کار می کرد”

“?When was John working across town”
“چه زمانی جان در سراسر شهر کار می کرد”

افعال کمکی معین همچنین می‌توانند برای ایجاد جملات سوالی با معنایی خاص هم مورد استفاده قرار گیرند. مثال:‌

“Can you work a forklift?” (question of ability)
آیا می توانی با لیفتراک کار کنی؟» (مسئله توانایی)

“May I watch television for an hour?” (question of permission)
آیا می توانم یک ساعت تلویزیون تماشا کنم؟ (سوال اجازه)

“Must we sit through another boring play?” (question of obligation)
“آیا باید در یک بازی خسته کننده دیگر بنشینیم؟” (مسئله تعهد)

جابه‌جایی فاعل با فعل کمکی be

در نهایت باید خاطر نشان شویم که فعل be‌ هم می‌تواند به عنوان فعل کمکی هم فعل ربط در جمله به کار برود و با فاعل جابه‌جا شود. مثال:

“.I am cold”

“?Are you cold”

“.They were all present”

“?Were they all present”

جملات شرطی

جملات شرطی یکی از رایج‌ترین ساختارهایی هستند که از حرف عطف if برای ایجاد جمله‌ای شرطی استفاده می‌کنند. مثال:

“.If I were to move to Florida, I would be warm all year round”

“اگر من به فلوریدا نقل مکان کنم، در تمام طول سال گرم خواهم بود”

“.If they had trained a little harder, they would have won”
اگر کمی سخت‌تر تمرین می‌کردند، پیروز می‌شدند.

ما همچنین می‌توانیم با استفاده از جابه‌جایی فعل کمکی و فاعل، جمله‌های شرطی بسازیم. هرچند ممکن است جمله کمی رسمی به نظر برسد:

“.Were I to move to Florida, I would be warm all year round”
“اگر من به فلوریدا نقل مکان کنم، در تمام طول سال گرم خواهم بود”

“.Had they trained a little harder, they would have won”
اگر کمی سخت‌تر تمرین می‌کردند، پیروز می‌شدند.

کاربردهای افعال کمکی

بکار بردن افعال کمکی برای موافقت کردن با استفاده از so و neither
از افعال کمکی با so و neither برای نشان دادن موافقت با چیزی که گفته شده است بدون نیاز به تکرار همان فعل استفاده می کنیم.

برای موافقت با جملات مثبت از ترکیب زیر استفاده می کنیم:

so + فعل کمکی + فاعل (so + auxiliary verb + subject)

‘A: ‘I love jazz.’ B: ‘So do I
«الف: «من عاشق جاز هستم.» ب: «من هم همین‌طور

‘A: ‘I’ll try again.’ B: ‘So will I
«الف: «دوباره تلاش خواهم کرد.» ب: «من هم همین‌طور

‘A: ‘Tom has already finished.’ B: ‘So has Gina
«الف: «تام قبلاً تمام کرده است.» ب: «جینا هم همین‌طور

برای موافقت با جملات منفی از ترکیب زیر استفاده می کنیم:

neither/nor + فعل کمکی + فاعل (neither/nor + auxiliary verb + subject)

.‘A: ‘I’m not going to accept the invitation.’ B: ‘Neither am I
.‘A: ‘من دعوت را قبول نمی کنم.’ B: ‘من هم نیستم.

.‘A: ‘I can’t concentrate’ B: ‘Nor can I
«الف: «نمی‌توانم تمرکز کنم» ب: «منم نمی‌توانم».

.‘A: ‘I didn’t like the food’ B: ‘Neither did I
.‘A: ‘من غذا را دوست نداشتم’ B: ‘من هم دوست نداشتم.

.I couldn’t find the solution and neither could my wife
نه من راه حلی پیدا کردم و نه همسرم.

توجه داشته باشید که اگر در جمله قبل فعل کمکی وجود داشته باشد از همان فعل برای موافقت استفاده می کنیم. و اگر در جمله قبل فعل کمکی وجود نداشته باشد از do یا did استفاده می کنیم.

بکار بردن افعال کمکی برای مخالفت کردن

برای نشان دادن مخالفت از ترکیب زیر استفاده می کنیم. اگر فعل جمله یا عبارت قبلی مثبت باشد از فعل کمکی منفی استفاده می کنیم. و همین طور اگر فعل جمله یا عبارت قبلی منفی باشد، از فعل کمکی مثبت استفاده می کنیم.

(Yes/No) + فاعل + فعل کمکی ((Yes,/No,) + subject + auxiliary)

.‘A: ‘I’m not going to accept the invitation.’ B: ‘I am
A: ‘من دعوت را قبول نمی کنم.’ B: ‘من هستم

.‘A: ‘I didn’t like the food’ B: ‘I did
.‘A: ‘من غذا را دوست نداشتم’ B: ‘من دوست داشتم

.I couldn’t find the solution but my wife could
من راه حلی پیدا نکردم اما همسرم می توانست

.‘A: ‘You will be here before midnight.’ B: ‘No, I won’t
.‘A: ‘شما قبل از نیمه شب اینجا خواهید بود.’ B: ‘نه، من نمی توانم.

بکار بردن افعال کمکی برای اجتناب از تکرار

ما از افعال کمکی برای اجتناب از تکرار همان فعل یا عبارت فعل در جمله استفاده می کنیم. اگر قسمت اول دارای فعل کمکی باشد، در قسمت دوم از همان فعل استفاده می کنیم. به چند مثال زیر توجه کنید:

.I don’t like going to spas, but my wife does
من دوست ندارم به اسپا بروم، اما همسرم دوست دارد

.I thought I had lost my keys, but I hadn’t
فکر می‌کردم کلیدهایم را گم کرده‌ام، اما اینطور نبود.

.Tom can play the guitar and Tina can’t
تام می تواند گیتار بزند و تینا نمی تواند.

.She has never had to face such difficulties, but I have
او هرگز با چنین مشکلاتی روبرو نشده است، اما من شده ام.

بکار بردن افعال کمکی در پاسخ دادن به سوالات

از پاسخ دادن به سوالات برای نشان دادن علاقه یا تعجب استفاده می شود. در پاسخ سوال از همان فعل کمکی مانند جمله قبل استفاده می کنیم. اگر در جمله قبل فعل کمکی وجود نداشته باشد از do یا did استفاده می کنیم. اگر فعل جمله قبل مثبت باشد، پاسخ سوال مثبت است و اگر فعل جمله قبل منفی باشد، پاسخ سوال نیز منفی است.

.’A: ‘Sarah hasn’t passed the exam.’ B: ‘Hasn’t she? I thought she would pass it
A: «سارا امتحان را پس نداده است.» ب: «مگه نه؟ فکر می کردم او از آن عبور می کند

.’A: ‘I won’t be able to be there.’ B: ‘Won’t you? That’s a shame
.’A: «نمی‌توانم آنجا باشم.» ب: «نمی‌خواهی؟» خجالت آوره.

!’A: ‘I can find the answer without using a calculator.’ B: ‘Can you? That’s amazing
!’A: “من می توانم پاسخ را بدون استفاده از ماشین حساب پیدا کنم.” B: “می توانید؟ این شگفت انگیز است

.’A: ‘She left without saying goodbye.’ B: ‘Did she? That’s very rude
.’A: «او بدون خداحافظی رفت.» ب: «او؟ این خیلی بی ادبه

بکار بردن افعال کمکی برای نشان دادن تاکید
وقتی می‌خواهیم بر روی یک فعل تأکید بیشتری کنیم، اغلب هنگام صحبت کردن، بر فعل کمکی تأکید می‌کنیم.

A: ‘Why aren’t you going to the party?’ B: ‘I am going to the party.’ (We stress am)
A: “چرا به مهمانی نمی روی؟” ب: “من به مهمانی می روم.” (ما تاکید می کنیم که هستم)

با این حال نمی توانیم این کار را در جملات تاییدی ساده حال و گذشته انجام دهیم، زیرا از فعل کمکی در آن جملات استفاده نمی کنیم. کاری که در آن موارد انجام می دهیم این است که قبل از فعل اصلی از do/does (برای زمان حال) یا did (برای زمان گذشته) استفاده می کنیم.

.’A: ‘Why didn’t you go to the party?’ B: ‘I did go to the party
A: «چرا به مهمانی نرفتی؟» ب: «من به مهمانی رفتم

.’A: ‘Sally doesn’t speak Spanish.’ B: ‘She does speak Spanish. She lived in Spain for two years
.’A: «سالی اسپانیایی صحبت نمی کند.» ب: «او اسپانیایی صحبت می کند. او دو سال در اسپانیا زندگی کرد

.’A: ‘You didn’t say sorry.’ B: ‘I did say sorry, but he didn’t hear me
.’A: «تو نگفتی متاسفم.» ب: «من عذرخواهی کردم، اما او مرا نشنید

.’A: ‘You don’t want to save our marriage’ B: ‘I do want to save our marriage, but you don’t let me try
.’A: “شما نمی خواهید ازدواج ما را نجات دهید” ب: “من می خواهم ازدواج خود را نجات دهم، اما شما اجازه نمی دهید من تلاش کنم.

بکار بردن افعال کمکی در tag question

می‌توانیم از tag question در انتهای جمله برای درخواست تأیید یا بررسی اطلاعاتی که فکر می‌کنیم درست است استفاده کنیم. اگر فعل جمله مثبت باشد، در پرسش تاییدی یا همان tag question از فعل کمکی منفی استفاده می کنیم. اگر فعل جمله منفی باشد، در پرسش تاییدی از فعل کمکی مثبت استفاده می کنیم.

?He is from Liverpool, isn’t he
او اهل لیورپول است، اینطور نیست؟

?You have done this before, haven’t you
شما قبلاً این کار را کرده اید، نه؟

?Lisa went by train, didn’t she
لیزا با قطار رفت، نه؟

?The shops are closed today, aren’t they
امروز مغازه ها تعطیل هستند,نه؟

?You don’t have a car, do you
تو ماشین نداری، نه؟

I am a bad person, aren’t I? (I am ⇒ aren’t I?)
من آدم بدی هستم، نه؟ (من هستم ⇒ نیستم؟)

Open the window, will you? (Requests ⇒ will you?)
پنجره را باز کن، می‌خواهی؟

?Let’s go to the park, shall we
بیا بریم پارک,بریم؟

منفی کردن

بلافاصله بعد از افعال کمکی قسمت منفی خواهد آمد و جمله را منفی خواهد کرد.

.I do not want to do that

من نمی‌خواهم این کار را بکنم.
.She has not been concentrating
او تمرکز نکرده است.

عبارات منفی گاهی به جمله‌ی منفی تاکید بیشتری اضافه می‌کنند. چون فعل اصلی مثبت باقی می‌ماند و عبارت منفی در جلوی فاعل و فعل اصلی قرار می‌گیرد. این به این معنی است که یک فعل کمکی باید بین عبارت منفی و فاعل جمله قرار گیرد.

اگر عبارت منفی بعد از فعل اصلی در جمله قرار بگیرد، جمله ممکن است به خاطر فعل که از حالت مثبت به منفی تغییر کرده است، دیگر واضح نباشد. برای مثال:

“.Under no circumstances are you spending the night there”
“. تحت هیچ شرایطی شب را آنجا نگذرانید”

در مثال بالا،‌ با جابه‌جایی فاعل و فعل کمکی، به عبارت منفی جمله تاکید خاصی تعلق می‌گیرد.

“.You are spending the night there under no circumstances”
“شما تحت هیچ شرایطی شب را در آنجا سپری نمی کنید”

در مثال بالا، چون فعل و فاعل جابه‌جا نشده‌اند، جمله ناواضح است و تاکید خاصی ندارد.

“At no point did they tell us what the problem was.” (subject-auxiliary inversion)
آنها به هیچ وجه به ما نگفتند مشکل چیست.» (وارونگی موضوعی کمکی)

“They told us what the problem was at no point.” (no inversion)
آنها در هیچ نقطه ای به ما گفتند که مشکل چیست. (بدون وارونگی)

ایجاد جملات منفی با not

رایج‌ترین روش جهت منفی ساختن یک فعل در جمله، استفاده از قید not است. هرچند، فعل اصلی معمولا با not‌ در جمله ظاهر نمی‌شود و تغییر شکل پیدا نمی‌کند. این فعل کمکی جمله است که با not‌ همراه می‌شود و یک جمله‌ی منفی ساخته می‌گردد.

I work in a law firm downtown. (affirmative sentence)
من در یک موسسه حقوقی در مرکز شهر کار می کنم. (جمله تاییدی)

I do not work in a law firm downtown. (correct negative sentence)
من در یک موسسه حقوقی در مرکز شهر کار نمی کنم. (جمله صحیح منفی)

I work not in a law firm downtown. (incorrect negative sentence)
من در یک دفتر حقوقی در مرکز شهر کار نمی کنم. (جمله منفی نادرست)

با این وجود، اگر فعل اصلی جمله be باشد، به هیچ فعل کمکی وابسته نمی‌شود و برای منفی شدن، خودش با not‌ در جمله قرار می‌گیرد که آن را می‌توان به عنوان یک استثناء برای این قانون در نظر گرفت.

He is very warm. (affirmative)

He is not very warm. (negative)

در نهایت، باید اشاره کنیم که در جملات ادبی‌تر و رسمی‌تر در زبان انگلیسی، افعال اصلی می‌توانند بدون فعل کمکی و با not در جمله قرار بگیرند. مثال:‌

“.I know not where the problems lie”

“.Betray not your kin”

شکل خلاصه ی فعل

فعل کمکی اغلب به صورت خلاصه استفاده میشوند به شکل های فعل کمکی توجه کنید:
I am______I’m
I have______ I’ve
I had_____I’d

We’re back!
(We are back!)
I’ve found it.
(I have found it.)
They’d gone when I got there.
(They had gone when I got there.)
Tom’s here.
(Tom is here.)

شکل منفی خلاصه شده ی افعال کمکی

برای منفی کردن افعال کمکی آن هم به صورت خلاصه فقط n’t نیاز هست. به نمونه های زیر توجه کنید:
I’ve, we’d, Sue’s (Sue has or Sue is).
فقط برای am این قضیه صادق نیست و نمیتوان از شکل خلاصه شده استفاده کرد.

She isn’t (is not) trying
او در حال تلاش کردن نیست.

We don’t (do not) live here
ما اینجا زندگی نمی‌کنیم.

He hasn’t (has not) seen it
او ندیده است.

I can’t (cannot) come
من نمیتوانم بیایم.

فرم های منفی خلاصه شده غیر رسمی تر از فرم های کامل افعال کمکی هستند. بنابراین آنها در انگلیسی گفتاری رایج تر هستند. فرم های کامل معمولاً در انگلیسی نوشتاری رسمی ترجیح داده می شوند.

از افعال کمکی در سوالات تگ دار هم استفاده میشود. برای اطلاعات بیشتر در مورد برچسب های جمله ، به جمله های زیر توجه کنید.

You had only just bought that carpet when the kitchen flooded, hadn’t you?
شما فقط آن فرش را تازه خریده بودید که آشپزخانه را آب گرفت ، مگر نه؟

It’s Katie’s birthday on Saturday, isn’t it?
شنبه تولد کتی است ، اینطور نیست؟

You are joking, aren’t you?
شوخی می کنید ، اینطور نیست؟

ازافعال کمکی برای افزودن به یک عبارت کوتاه مثبت ساز نیز استفاده می شود ، مانند افزودن so , too به یک عبارت.

I went to the park and Lucy did too.
من به پارک رفتم و لوسی هم رفت.

I loved the film, and so did Finlay.

من عاشق فیلم بودم و فینلی هم همینطور.

افزودن عبارت منفی ساز به افعال کمکی
مانندneither ,nor

My dad never eats mussels and neither do I.
پدرم هرگز صدف نمی خورد و من هم نمی خورم.

I don’t want to speak to William now. – Nor do I.
من نمی خواهم الان با ویلیام صحبت کنم. – من هم نمیخوام.

I can’t understand it. – Neither can I.
من نمی توانم آن را درک کنم – من هم نمی توانم.

برای تأکید می توان از افعال کمکی در جملات مثبت استفاده کرد.

You have made a mess!
شما خراب کاری کردید!

That was a nice surprise!
آن یک غافلگیری قشنگ بود!

I am proud of Katie. She’s so clever.
من به کتی افتخار می کنم. او خیلی باهوش است.

در زمان حال ساده و زمان حال ساده گذشته از شکل مناسب فعل کمکی do برای نشان دادن تأکید استفاده می شود.
I do like Penny. – So do I.
من پنی را دوست دارم – منم همینطور.
We did have a lovely time.
ما واقعاً اوقات خوشی را گذراندیم.

از افعال کمکی به تنهایی می توان برای پاسخ کوتاه به یک سوال استفاده کرد. از هرفعل کمکی که در سوال استفاده می شود ، باید به تنهایی در پاسخ استفاده شود و فعل اصلی تکرار نمی شود. پاسخهای کوتاه در انگلیسی گفتاری بسیار رایج است.

Do you like avocados? Yes, I do. or No, I don’t.
آووکادو دوست دارید؟ بله ، دارم. یا نه ، من ندارم

Have you read anything by Michael Morpurgo? Yes, I have.

آیا چیزی از مایکل مورپورگو خوانده اید؟ بله دارم.

جمع بندی و نتیجه گیری

شناسایی و استفاده از افعال کمکی نقش مهمی برای منفی و سوالی کردن جملات بازی میکند به این دلیل که در جملات اکثرا فعل اصلی وجود دارد اما متناسب به زمان جمله باید از فعل کمکی استفاده کرد و جله را منفی و سوالی کرد.

این مقاله به راحتی به شما کمک میکند تا به راحتی با انواع افعال کاربردی آشنا شوید و کارهای آنهارا بدانید.

اگر حوصله به خرج داده باشید و تک به تک مثال‌ها و توضیحات را خوانده باشید، مطمئنا دیگر با افعال کمکی مشکلی نخواهید داشت .دست از تمرین نکشید و تا می‌توانید، از انواع افعال کمکی برای ساختن انواع جملات در وجه‌های مختلف استفاده کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا